Młodzież gotowa do zmiany: OSTATNI TYDZIEŃ REKRUTACJI

Masz od 15 do 29 lat i mieszkasz w województwie lubuskim? Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi „tak” to koniecznie sprawdź realizowany przez nas projekt pn. „Młodzież gotowa do zmiany”. Celem tego projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród osób młodych, także osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do 31.07.2019 r. Zapraszamy!

 Projekt adresowany jest do osób w wieku od 15 do 29 lat, bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowane w  Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy województwa lubuskiego, w tym miast: Międzyrzec, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki określone w projekcie.

W ramach projektu udzielamy bezpłatnego wsparcia. Zapewniamy:

  • identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w ramach których prowadzone jest identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestnika, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego oraz poszukiwanie przyczyn braku zatrudnienia.
  • grupowe poradnictwo zawodowe podczas którego oceniane są problemy i potrzeby zawodowe uczestnika, podejmowane są działania na rzecz rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, a także umiejętności poruszania się po rynku pracy
  • indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach którego omawiane są zagadnienia: wychowywanie dzieci czy praca, budowanie planu rozwojowego, pokonywanie barier i obaw zawodowych, godzenie ról społecznych i zawodowych oraz motywacja wewnętrzna do pracy.
  • szkolenia zawodowe, których celem jest podniesieni kwalifikacji przez uczestnika i zdobycie nowych kompetencji. Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
  • pośrednictwo pracy w ramach którego odbywa się przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej, rozwój umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy, a także wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.
  • staż umożliwia zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, zastosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce w trakcie szkolenia zawodowego, jak również ułatwia wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.
  • zatrudnienie wspomagane to trening pracy dla osób niepełnosprawnych. W ramach tej formy wsparcia zapewniamy pomoc w kontaktach z pracodawcą, pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących zatrudnienia, pomoc przy podpisywaniu umowy i weryfikacja warunków zatrudnienia. Zatrudnienie wspomagane zawiera w sobie także wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej osoby niepełnosprawnej. Na pomoc mogą liczyć także firmy poprzez wsparcie pracodawcy i otoczenia w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika.

Uczestnikom projektu „Młodzież gotowa do zmiany” zapewniamy bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe; 3-miesięczne staże; ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego; stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Batorego 118A
65-735 Zielona Góra

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do koordynatora, który udziela informacji na temat projektu:

tel.: 603 722 392
e-mail: mgdz@humaneo.pl

 

Projekt „Młodzież gotowa do zmiany” (POWR.01.02.01-08-0030/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020.