„Młodzież gotowa do zmiany” – realizujemy kolejny projekt!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Młodzież gotowa do zmiany”. Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.07.2019 r.

 

Do projektu „Młodzież gotowa do zmiany” mogą zgłaszać się osoby w wieku od 15 do 29 lat bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowane w  Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego, w tym miast: Międzyrzec, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki określone w projekcie.

W ramach projektu udzielamy bezpłatnego wsparcia, w tym:

  • identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w ramach których prowadzone jest identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestnika, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego oraz poszukiwanie przyczyn braku zatrudnienia.
  • grupowe poradnictwo zawodowe podczas którego oceniane są problemy i potrzeby zawodowe uczestnika, podejmowane są działania na rzecz rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, a także umiejętności poruszania się po rynku pracy
  • indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach którego omawiane są zagadnienia: wychowywanie dzieci czy praca, budowanie planu rozwojowego, pokonywanie barier i obaw zawodowych, godzenie ról społecznych i zawodowych oraz motywacja wewnętrzna do pracy.
  • szkolenia zawodowe, których celem jest podniesieni kwalifikacji przez uczestnika i zdobycie nowych kompetencji. Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
  • pośrednictwo pracy w ramach którego odbywa się przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej, rozwój umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy, a także wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.
  • staż umożliwia zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, zastosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce w trakcie szkolenia zawodowego, jak również ułatwia wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.
  • zatrudnienie wspomagane to trening pracy dla osób niepełnosprawnych. W ramach tej formy wsparcia zapewniamy pomoc w kontaktach z pracodawcą, pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących zatrudnienia, pomoc przy podpisywaniu umowy i weryfikacja warunków zatrudnienia. Zatrudnienie wspomagane zawiera w sobie także wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej osoby niepełnosprawnej. Na pomoc mogą liczyć także firmy poprzez wsparcie pracodawcy i otoczenia w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika.

Uczestnikom projektu „Młodzież gotowa do zmiany” zapewniamy bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe; 3-miesięczne staże; ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego; stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Piastów 2
66-600 Krosno Odrzańskie

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do koordynatora, który udziela informacji na temat projektu:

tel.: 603 722 392
e-mail: mgdz@humaneo.pl

 

Projekt „Młodzież gotowa do zmiany” (POWR.01.02.01-08-0030/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.