MŁODZIEŻ GOTOWA DO ZMIANY: RUSZAJĄ STAŻE ZAWODOWE

Uczestnicy w ramach projektu „Młodzież gotowa do zmiany” biorą udział w kolejnej formie wsparcia jaką są staże zawodowe. Stażyści wykonują pracę na podstawie programu stażu, przekazanego reprezentantom GD w formie dokumentu opracowanego przez pracodawcę (podmiot przyjmujący) wraz z kadrą zarządzającą projektu i przedłożonego do podpisu stażyście.

 

Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Program zawiera:

  • cele i treści edukacyjne,
  • zakres obowiązków stażysty
  • harmonogram zajęć (okres trwania stażu)
  • wysokość stypendium
  • miejsce wykonywania prac
  • dane opiekuna stażu.

Pracodawca zapewnia stażyście opiekuna realizującego program. Stanowisko pracy uczestnika projektu dostosowane jest do wymogów BHP, PPOŻ, regulaminu i ergonomii zawodowej (z uwzględnieniem potrzeb os. niepełnosprawnych). Pracodawca zapewnia także urządzenia i materiały zgodnie z programem, ochronę zdrowia, środki czystości, szkolenie stanowiskowe. Po odbytym stażu pracodawca wydaje opinię na temat efektów uczenia i ocenę.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie – „Młodzież gotowa do zmiany”.