Projekt „Moje kwalifikacje – mój sukces” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 861 458,00 zł.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych;
 • uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój); lub na obszarze powiatów koneckiego, kieleckiego lub opatowskiego;
 • osoby w wieku 18 lat i więcej;
 • nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OPIS DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ZASAD RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI:

Beneficjent w realizacji projektu stosuje zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym niedostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasad równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez:

 • zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja  zarówno kobiet jak i mężczyzn),
 • rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.
 • promowanie otwartego dostępu do kursu IT, szczególne zachęcanie kobiet do zgłaszania udziału jako grupy defaworyzowanej na rynku branży IT
 • używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,
 • zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
 • umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
 • zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,
 • dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych (np. większa czcionka na osób słabowidzących),
 • dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu (uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)
 • przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji
 • materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP –  niestereotypujące język wrażliwy na płeć,
 • materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania.
 • Zobowiązanie trenerów kursów do stosowania na zajęciach języka wrażliwego na płeć, rasę, światopogląd, wyznanie itp.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Moje kwalifikacje – mój sukces” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.08.2020 r. do 31.10.2022 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.08.2020 r. do 31.10.2021 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NA KWALIFIKACJE INF.02, INF.03, INF.04

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu INF.02 trwa 500 godzin/grupa.
 • Kurs INF.02 przewidziany jest dla jednej 12-osobowej grupy.
 • Zakres tematyczny: BHP, podstawy informatyki, przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy, eksploatacja urządzeń peryferyjnych, naprawa urządzeń techniki komputerowej, montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, eksploatacja urządzeń sieciowych, administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizowanie pracy małych zespołów.
 • Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu INF.03 trwa 380 godzin/grupa.
 • Kurs INF.03 przewidziany jest dla dwóch 12-osobowych grup.
 • Zakres tematyczny: BHP, podstawy informatyki, projektowanie stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji internetowych, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizowanie pracy małych zespołów.
 • Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu INF.04 trwa 550 godzin/grupa.
 • Kurs INF.04 przewidziany jest dla czterech 12-osobowych grup.
 • Zakres tematyczny: BHP, podstawy informatyki, projektowanie oprogramowania, programowanie obiektowe, programowanie aplikacji desktopowych, programowanie aplikacji mobilnych, programowanie aplikacji zaawansowanych webowych, testowanie i dokumentowanie aplikacji, język obcy zawodowy.
 • Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne kursy kwalifikacyjne
 • materiały szkoleniowe i podręczniki
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry w odpowiednio wyposażonych salach
 • catering
 • egzaminy kwalifikacyjne OKE

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:

ul. Okrzei 5,
27-600 Sandomierz

Biuro jest czynne w 09:00 – 15:00  (poniedziałki, środy, piątki) oraz 12:00 – 18:00 (wtorki, czwartki).

Drogą telefoniczną: 601 538 943

W formie elektronicznej na adres: mojekwalifikacje-mojsukces@humaneo.pl

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 013 480,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 861 458,00 zł

Skip to content