„Na stałej drodze włączenia”: Szkolenia zawodowe dla uczestników

Dwie ostatnie grupy uczestników rozpoczęło kursy zawodowe „Obsługa klienta z elementami sprzedaży” i „Specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży z obsługą komputera”.

Każdy uczestnik ma możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Szkolenia kończą się dokumentem potwierdzającym umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem kursów i szkoleń będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/kompetencji/kwalifikacji zawodowych i/lub społecznych. Na etapie planowania projektu nie jest możliwe określenie tematyki i rodzaju szkoleń/kursów, na które skierowani zostaną uczestnicy projektu.

W projekcie będą realizowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/kompetencji, gdzie każde z nich zakończy się dokumentem ten fakt potwierdzającym, a tematyka szkoleń/kursów będzie wynikała z Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/na_stalej_drodze_wlaczenia/