Projekt ,,Na stałej drodze włączenia” RPWP.07.01.02-30-0013/19

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego, terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim, zaliczających się również do obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych powiatu chodzieskiego (gminy: Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin), kolskiego (gminy: Chodów – gmina wiejska, Grzegorzew – gmina wiejska, Kłodawa, Kościelec – gmina wiejska, Olszówka – gmina wiejska, Osiek Mały – gmina wiejska, Przedecz) i konińskiego (gminy: Grodziec – gmina wiejska, Kleczew, Skulsk – gmina wiejska, Wierzbinek – gmina wiejska, Wilczyn – gmina wiejska)

Celem projektu jest wzrost kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 70 (42K,28M) osób niepracujących ,które ukończyły 18 rok życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zamieszkujących na terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim, zaliczających się również do obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych powiatu chodzieskiego, kolskiego, konińskiego, dzięki organizacji programu obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym w okresie 01.09.2021 – 28.02.2023.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Na stałej drodze włączenia” realizowany jest przez Humaneo w okresie do 01.09.2021 r. do 28.02.2023 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
  materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 • Zajęcia indywidualne: 3h/osobę (2 spotkania po 1,5 h)
  • Zakres: wsparcie w zakresie wzmocnienia postawy Uczestnika Projektu,
  • Zapoczątkowanie opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji przez psychologa
 • Zajęcia grupowe: 16h/grupa (2 spotkania po 8 h)
  • Zakres: testy, gry, zabawy odkrywający potencjał pracy w grupie i możliwości własnej dynamiki wśród osób posiadających podobne problemy. Działania poszerzające świadomość samego siebie, swoich celów i kontekstu w jakim obecnie się znajduje, pełniejsze korzystanie z naturalnych umiejętności społecznych, potencjału i zasobów.
 1. Zajęcia indywidualne, poradnictwo prawne i obywatelskie: 2h/osobę (1 spotkanie 2 h) dla 35 osób
  • Zakres: udzielanie porad lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie ,podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, a także pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej
 1. Zajęcia indywidualne, mediacja rodzinna i interwencja kryzysowa: 2h/osobę (1 spotkanie 2 h) dla 35 osób
  • Zakres: rozwiązywania konfliktów rodzinnych, zdefiniowanie kwestii spornych kryzysu, wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia łagodzącego/kończącego sprawę
 1. Zajęcia indywidualne: 3h/osobę (2 spotkania po 1,5 h)
  • Zakres: identyfikacja potrzeb os. niepracujących, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych kompetencji. Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 2. Zakończenie opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji przez doradcę zawodowego
  Zajęcia indywidualne z coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, dla 21 Uczestników Projektu, 4h/osobę (2 spotkania po 2 h)
  • Zakres: wychowanie dzieci czy praca, budowanie planu rozwojowego, pomoc w pokonywaniu barier i obaw, godzenie ról społecznych (rodzicielstwo) i zawodowych (bycie pracownikiem), wzmocnienie motywacji wewnętrznej do pracy podczas okresu wychowawczego.
 • śr. 120h/grupę (śr. 15 spotkań po 8 h)
 • szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego rynku pracy
 • szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub nabycia kompetencji
 • 8h/osobę (4 spotkania po 2 h)
 • Pozyskiwanie ofert pracy
 • Przedstawienie kandydatury UP lokalnym pracodawcom
 • Inicjowanie spotkań UP z pracodawcami
 • Zbieranie i przedstawianie UP informacji nt. naborów, ofert pracy, targów pracy
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i listy motywacyjne)
 • Celem odbycia stażu jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego.
 • Okres trwania stażu – 3 miesiące
 • W ramach realizacji zadania UP otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zostanie skierowany na badania lekarskie, zostanie objęty ubezpieczeniem NNW.

HARMONOGRAMY:

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTÓW?

Biuro Projektu: ul. Marcinkowskiego 12/1, 64-800 Chodzież

Numer telefonu: 601 538 943

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Adres e-mail: nastalejdrodze@humaneo.pl

Skip to content