DLA KOGO JEST PROJEKT?

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nie wykluczaj się z lepszego jutra”. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest osobą uczącą się lub zamieszkującą województwo podkarpackie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną),
  • jest osobą w wieku 18-64;
  • jest osobą zagrożoną ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego;
  • jest osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia;
  • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (nie dotyczy osób objętych dozorem elektronicznym).

Grupę docelową stanowią:

  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (100% GD, w tym 51 kobiet i 33 mężczyzn);
  • osoby bezrobotne (50% GD, w tym 25 kobiet i 17 mężczyzn);
  • osoby długotrwale bezrobotne (9% GD, w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn);
  • osoby bierne zawodowo (50% GD, w tym 26 kobiet i 16 mężczyzn);
  • osoby korzystające z PO PŻ (50% GD, w tym 26 kobiet, 16 mężczyzn);
  • osoby o niskich kwalifikacjach (20% GD, w tym 10 kobiet i 7 mężczyzn);
  • osoby niepełnosprawne (14% GD, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” realizowany przez Humaneo w okresie od 01.07.2020-31.07.2021r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 07.2020 do 12.2020r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 6 godzin (2 spotkania po 3 godziny) zajęć w ramach opracowania ścieżki reintegracji.
2. Zakres tematyczny: wspieranie UP w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz wzmocnienie UP w doświadczanych przez niego zmianach podczas jego udziału w projekcie, zachęcanie UP do aktywizacji społecznej, przełamywanie barier, analizowanie przyczyn ich wcześniejszych niepowodzeń.
3. Wymagana frekwencja – 100%.
4. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu i materiały biurowe.

1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) zajęć w ramach grupowych warsztatów kompetencji społecznych.
2. Zakres tematyczny: działania umożliwiające lepsze funkcjonowanie w środowisku, zmianę swojego wizerunku, zmianę postawy z biernej na czynną, zaangażowaną i rozumiejącą, nabycie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat m.in. umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności oraz prawidłowej komunikacji w grupie np. rodzinie, określenie swoich mocnych i słabych stron, uświadomienie siły pozytywnego myślenia, budowanie i utrwalanie wizerunku, motywowanie UP do podejmowania się nowych form aktywności.
3. Wymagana frekwencja – 100%.
4. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu, catering, materiały szkoleniowe.

1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego.
2. Zakres tematyczny: analiza rynku pracy, omówienie form zatrudnienia, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna – trudne pytania, prezentacja swoich słabych i mocnych stron, techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców, kanały rekrutacji, radzenie sobie ze stresem podczas pozostawania bez pracy, bariery na drodze do zatrudnienia, formułowanie celów (nie tylko) zawodowych, zasady tworzenia dokumentów rekrutacyjnych, bierne i aktywne metody poszukiwania zatrudnienia.
3. Wymagana frekwencja – 80%.
4. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

1. Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.
2. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 84 Uczestników/-czek Projektu.
3. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
4. Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:

a. uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
b. ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;
c. każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.

5. Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi 150 godzin miesięcznie (w przypadku mniejszej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie).
6. Kwotę stypendium szkoleniowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi:

a. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
b. nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł),
c. nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

7. Osoby uczestniczące w szkoleniach podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek za te osoby jest Beneficjent.
8. Osoba zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego za okres udokumentowanej niezdolności do odbywania szkolenia, przypadający w okresie jego trwania, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika szkolenia udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej wysokości.
9. Wymagana frekwencja – 80%.
10. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe (podręcznik), catering, stypendium szkoleniowe.

1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 6 godzin (6 spotkań po 1 godzinę) w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy.
2. Zakres tematyczny: zachęcanie UP do aktywnego poszukiwania pracy, omówienie oczekiwań i potrzeb UP względem poszukiwanego zatrudnienia, wspólne poszukiwanie miejsc pracy.
3. Każdemu/-ej Uczestnikowi/-czce zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy.
4. Wymagana frekwencja – 83%.
5. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

1. Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.
2. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 84 Uczestników/-czek Projektu.
3. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
4. Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:

a. uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
b. ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;
c. każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.

5. Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi 150 godzin miesięcznie (w przypadku mniejszej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie).
6. Kwotę stypendium szkoleniowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi:

a. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
b. nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł),
c. nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

7. Osoby uczestniczące w szkoleniach podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek za te osoby jest Beneficjent.
8. Osoba zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego za okres udokumentowanej niezdolności do odbywania szkolenia, przypadający w okresie jego trwania, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika szkolenia udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej wysokości.
9. Wymagana frekwencja – 80%.
10. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe (podręcznik), catering, stypendium szkoleniowe.[/vc_column_text][/vc_tta_section]

1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 6 godzin (6 spotkań po 1 godzinę) w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy.
2. Zakres tematyczny: zachęcanie UP do aktywnego poszukiwania pracy, omówienie oczekiwań i potrzeb UP względem poszukiwanego zatrudnienia, wspólne poszukiwanie miejsc pracy.
3. Każdemu/-ej Uczestnikowi/-czce zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy.
4. Wymagana frekwencja – 83%.
5. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

1. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.
2. Staże są przewidziane dla 46 Uczestników/-czek Projektu.
3. Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów jest zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełnia podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu poprzez zapewnienie, iż:

a. staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy (której stroną jest co najmniej stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż), która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania
prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu;
b. zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu, przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty;
c. stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu. Opiekun wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji (w tym z zasadami BHP i przeciwpożarowymi), w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż;
d. po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej;
e. podmiot przyjmujący na staż umożliwia stażyście ocenę programu stażu w formie pisemnej.

4. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej dwunastomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż.
5. Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy/-czki muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Koszt badań lekarskich pokrywa Beneficjent.
6. Osoba odbywająca staż powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie.
7. Uczestnik/-czka projektu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Staż może być wyjątkowo realizowany w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
8. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (lub 140 godzin miesięcznie w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności).
9. Stypendium za niepełny miesiąc ustalane będzie poprzez podzielenie kwoty przysługującego stypendium przez ilość dni kalendarzowych i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które należne jest świadczenie.
10. Kwotę stypendium stażowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi:

a. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
b. nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł),
c. nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

11. Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek za te osoby jest
beneficjent.
12. Stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków/ z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia jest ponoszony przez beneficjenta.
13. Osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika stażu udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej wysokości. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu.
14. Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, za które przysługuje stypendium stażowe. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. W przypadku
niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.
15. Wymagana frekwencja – 80%.
16. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe
 • materiały szkoleniowe, catering
 • egzaminy zawodowe
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:

ul. Katedralna 5/20
37-700 Przemyśl

tel. 669 208 172

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres: niewykluczajsiezlepszegojutra@humaneo.pl

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

HARMONOGRAMY

PLIKI DO POBRANIA

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 969 348,75 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 823 946,43 zł

Skip to content