Data aktualizacji strony: 15 marca 2021 roku

Projekt ,,Nowa droga do pracy” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) od 01.09.2020 r. do 31.05.2021 r.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Grupę docelową projektu stanowią 40(24K,16M) osób o niskich kwalifikacjach, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkałych w powiatach, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego tj. dąbrowskim, limanowskim, nowosądeckim, tarnowskim wg przepisów Kodeksu Cywilnego(dot. osób fizycznych).

Projekt skierowany jest do osób fizycznych i obejmuje wsparciem osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa małopolskiego.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Rekrutacja otwarta od września 2020 r. do stycznia 2021 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Forma indywidualna(40 os.)-udzielenie wsparcia w projekt aktywizacji zawodowej każdorazowo będzie poprzedzone identyfikacją potrzeb Uczestnika Projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego)oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. IPD będzie opracowywany przez doradcę zawodowego i Uczestnika Projektu. IPD będzie mieć na celu zdiagnozowanie potrzeb Uczestnika Projektu i jest dokumentem, który będzie zawierał:

a) charakterystykę pomocy świadczonej uczestnikowi projektu, ułatwiającej podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego uczestnika projektu;

b) zaplanowaną aktywność uczestnika projektu w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia;

c) efekt ustaleń wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji po ustaleniu w trakcie pracy z uczestnikiem projektu.

Forma indywidualna(40 os.)obejmująca:

 • przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu, mającej na celu zebranie niezbędnych informacji w ramach wspólnego poszukiwania odpowiedniej pracy;
 • przeprowadzanie kolejnych rozmów z uczestnikiem projektu adekwatnie do jego potrzeb;
 • pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców i udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • wspólne z uczestnikiem projektu przeglądanie ofert pracy(przedstawienie min.3 ofert/os.)
 • definiowanie celu, zakresu działań oraz terminów realizacji poszukiwań ofert pracy przez uczestnika;
 • informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy;
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami.

Na każdym etapie realizacji IPD Uczestnik Projektu będzie mieć zapewniony dostęp do usługi pośrednictwa pracy. Pośrednictwo pracy będzie mieć charakter ciągły i będzie towarzyszyć każdej formie aktywizacji, a pośrednik pracy będzie mieć obowiązek monitorowania i dokumentowania aktywności uczestnika w poszukiwaniu pracy (w tym oferty pracy pozyskiwane w trakcie realizacji wsparcia).Pośrednik pracy w swoich działaniach będzie kłaść nacisk na samodzielność osób w podejmowaniu działań w zakresie poszukiwania przez nią pracy. Pośrednictwo pracy nie tylko umożliwi Uczestnikowi Projektu podjęcie zatrudnienia, ale również wyposaży go w umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania pracy. Pośrednictwo pracy będzie dostępne po opracowaniu IPD.

Forma indywidualna(40 os.)-obejmująca:

 • współdziałanie z doradcą zawodowym w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego klienta;
 • identyfikację obszarów diagnozowanych testami psychologicznymi;
 • wsparcie doradcy zawodowego w formowaniu informacji zwrotnej dla klienta.

Ponadto zajęcia z Psychologiem będą dotyczy podniesienia motywacji do zmiany sytuacji zawodowej, przyjęcia postawy proaktywnej i utrzymania poziomu motywacji przez cały okres udziału w projekcie. Wyniki diagnozy przekazane zostaną Doradcy zawodowego w celu pełnego obrazu możliwości rozwojowych UP. Wsparcie będzie pozbawione barier równościowych i będzie zgodne z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla os. z niepełnosprawnościami.

Forma indywidualna(40 os.)-wsparcie wspomagające proces poszukiwania pracy, wynikające głównie z postawy Uczestnika Projektu np. brak motywacji(współdziałanie z Psychologiem z zadania 3)do poszukiwania pracy lub brak wiedzy na temat własnych kompetencji i zasobów.

Forma grupowa(40 os.)-obejmująca proces efektywnego uczenia się i poszukiwania twórczych rozwiązań podczas spotkań z innymi Uczestnikami Projektu, ocenę siebie-swych mocnych i słabych stron poprzez zdobycie umiejętności ułatwiających pełnienie ról społecznych i zawodowych. Wsparcie przy wykorzystaniu ćwiczeń, scenek, symulacji, gier strategicznych dot. rynku pracy i mechanizmów nim rządzących.

Szkolenia w formie zamkniętej, średnio 80h/gr.(w ramach usługi zleconej) dla 32 osób będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego/regionalnego rynku pracy i potencjałem uczestnika projektu. Szkolenia zostaną dostosowane do wyników IPD opracowanego w zad.1, zapotrzebowania na zawody wg Barometru zawodów(najbardziej aktualnego na dzień oferowanego wsparcia. Zakłada się, iż min.30% uczestników szkoleń uzyska kwalifikacje zawodowe, a min.60% kompetencje w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji lub kompetencji(konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia)potwierdzonych odpowiednim dokumentem(np. certyfikatem),który powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nabycie kwalifikacji lub kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 będzie w projekcie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (w formie egzaminu zewnętrznego).Szkolenia będą realizowane w sposób zapewniający odpowiednią jakość wsparcia (preferowane podmioty posiadające znak jakości Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

Staż zawodowy dla 5 osób zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r.w sprawie ram jakości staży(Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014,str.1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Informacje z IPD zostaną przekazane pracodawcom, w celu dobrania tematyki zajęć stażowych z diagnozą potrzeb zawodowych opracowaną na podstawie ścieżki zawodowej, w tym szkoleniowej, z poszanowaniem równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do zawodów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

  • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • Materiały dydaktyczne,
  • Catering,
  • Egzaminy zawodowe,
  • 3-miesięczne staże zawodowe
  • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
  • Zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
  • Ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu
  • Dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro projektu:

Humaneo
ul. Nawojowska 3
33-300 Nowy Sącz

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

oraz punkt rekrutacyjny z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami:

ul. Zielona 27, pokój B 030
33-300 Nowy Sącz

Czynny we wtorki i piątki w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zapisy również pod numerem telefonu: +48 792 960 667
lub adresem email: edyta.wolkowicz@wp.pl

Liczba miejsc ograniczona!

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 381 488,25 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 324 265,01 zł

HARMONOGRAMY

PLIKI DO POBRANIA

Skip to content