• Realizator projektu Beneficjent – HUMANEO ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz
 • Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 30.06.2023
 • Obszar realizacji projektu: – zamieszkujące województwo małopolskie, lubelskie, śląskie, podkarpackie
 • Dofinansowanie projektu z UE: 3 788 820,00 zł

  Stowarzyszenie HUMANEO realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nowa droga zawodowa”.

CEL PROJEKTU / GRUPA DOCELOWA:

Podniesienie zdolności do zatrudnienia i jakości zatrudnienia wśród 260 (156K,104M) osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18 lat i więcej, niepracujących i pracujących, zamieszkałych w województwie małopolskim, śląskim, podkarpackim i lubelskim, dzięki realizacji indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy, w tym wsparcia w formie zatrudnienia wspomaganego, w okresie 01.10.2021 – 30.06.2023.

STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ:

221 UP – osoby niepracujące

39 UP – osoby pracujące

– 156  UP – osoby o niskich kwalifikacjach

260 UP – osób ze stopniem niepełnosprawności

39 UP – osoby powyżej 50 roku życia

– 104 UP –  osoby pochodzące z obszarów wiejskich

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

–  Indywidualny Plan Działania i inne formy wskazane w IPD na etapie aktywizacji zawodowej.

CO ZAPEWNIA BENEFICJENT?

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zapewnia:

 • zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja  zarówno kobiet jak i mężczyzn),
 • rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.
 • używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,
 • zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
 • umówienie się na indywidualne spotkanie z rekrutrem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
 • zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,
 • dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących),
 • dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu ( uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)
 • przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji
 • materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP –  niestereotypujące język wrażliwy na płeć,
 • oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu,
 • materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania,
 • materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

OPIS DZIAŁAŃ Z ZAKRESU RÓWNOŚCI SZANS
W TYM DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

– zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja zarówno kobiet jak i mężczyzn),
– rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.
– używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,
– zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
– umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
– zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,
– dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących),
– dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
– organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu ( uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)
– przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji
– materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP – niestereotypujące język wrażliwy na płeć,
– oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu,
-materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania,
– materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Nowa droga zawodowa” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO w okresie od 01 października 2021 do 30 czerwca 2023 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od października 2021 do października 2022r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia
 2. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub inną osoba wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 3. Catering na zajęcia grupowe
 4. Materiały szkoleniowe
 5. Certyfikat nadający kwalifikację/kompetencję po szkoleniu zawodowym
 6. Ubezpieczenie NNW
 7. Stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe
 8. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTÓW?

Do biura projektu:

ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz

ul. Długa 5 pok. 61, 20-346 Lublin

ul. Armii Krajowej 220 paw.1 lok. 11, 43-300 Bielsko- Biała

ul. Katedralna 5/20, 37-700 Przemyśl

W formie elektronicznej na adres:  ndz@humaneo.pl

Wszelkie informacje na temat projektu udzielane będą pod numerami telefonów:  663-031-704, 605-202-488

HARMONOGRAMY:

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE:

Skip to content