Dodaj tu swój tekst nagłówka

STRONA PROJEKTU: "NOWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI 2"

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do udziału w projekcie kwalifikują się:
– osoby niepracujące (bezrobotne oraz bierne zawodowo),
– osoby w wieku 15 lat i więcej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,
– osoby zamieszkałe na terenach powiatu makowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
– osoby korzystające z PO PŻ,
– kobiety posiadające osoby zależne

 

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Rekrutacja realizowana w trybie ciągłym od stycznia 2021 r. do sierpnia 2021 r. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz na stronie www projektu.

 

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Forma indywidualna z Psychologiem dla 72 osób – weryfikacja możliwości włączenia społecznego UP pod względem posiadanych potrzeb i możliwości rozwojowych, w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w oparciu o element społeczny – ankieta/ wywiad. Wynik diagnozy przekazywany jest Doradcy zaw. w celu określenie pełnej ścieżki społeczno-zawodowej w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Ponadto spotkania obejmą wzmocnienie postawy Uczestnika Projektu i wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby.


Forma indywidualna z Prawnikiem dla 36 osób – udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia. Pomoc w interpretacji przepisów dotyczących konkretnych spraw Uczestników Projektu, a także pomoc w opracowywaniu pism dotyczących danej kwestii prawnej.

Forma grupowa z Psychologiem dla 72 osób – podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, poszerzenie przez Uczestników Projektu świadomości samego siebie, swoich celów i kontekstu w jakim obecnie się znajduje w oparciu o trening postaw i zachować kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społeczne, zgodne z wymaganiami rynku pracy i przydatnych cech osobowości.

Forma indywidualna z Coachem dla 72 osób – wytyczanie i osiąganie celów, godzenie życia zawodowego i rodzinnego, wychowanie dzieci czy praca, budowanie planu rozwoju, pokonywanie barier i obaw zawodowych, godzenie ról społecznych i zawodowych, motywacja wewnętrzna do pracy. Podane wsparcie wykorzystuje zwalidowany produkt finalny(rozwiązania, instrumenty, narzędzia i metody pracy.

Forma indywidualna z Doradcą zawodowym dla 72 osób – identyfikacja potrzeb osób biorących udział w projekcie diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Spotkania dla każdego Uczestnika Projektu w zakresie opracowania, uzupełnionego diagnozą predyspozycji społecznego. przeprowadzoną przez Psychologa w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Pomoc doradcza umożliwiająca zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania, decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

Forma grupowa z Doradcą zawodowym dla 72 osób – planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych, określanie ścieżek kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw prozatrudnieniowych.

Kursy i szkolenia zawodowe dla 58 osób będą dobrane do predyspozycji wskazanych przez Psychologa i Doradcę zawodowego zgodnie z opracowaniem Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – dane ze statystyk za I pół.2019 r. dla woj. mazowieckiego i powiatów obszaru realizacji, a także Barometru zawodów (aktualnego na dzień realizacji wskazanego wsparcia). Uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem(np. certyfikatem),w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (w formie egzaminu).

Forma indywidualna z Pośrednikiem pracy dla 72 osób – kanały i formy poszukiwania stanowiska pracy zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP (osobiście, marketing szeptany, portale społecznościowe i zawodowe), prowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji, wspólne poszukiwanie (śledzenie) miejsc pracy z wykorzystaniem ofert złożonych przez pracodawców w bazie AZ i na www projektu, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego na konkretną ofertę. Aplikacje UP zostaną przekazane potencjalnym pracodawcom, w kierunkach zbieżnych z nabytymi umiejętnościami, z poszanowaniem praw osób niepełnosprawnych i równości płci w dostępie do zawodów. Zakłada się pozyskanie minimum 3 ofert pracy/osobę.

Staż zawodowy dla 18 osób realizowany zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014,str.1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Liczbę osób dostosowano do zainteresowania podaną formą wsparcia, na podstawie badania barier i potrzeb oraz podczas przedstawienia założeń projektu. Informacje z IŚR zostaną przekazane pracodawcom, w celu dobrania tematyki zajęć stażowych z diagnozą potrzeb zawodowych opracowaną na podstawie ścieżki zawodowej, w tym szkoleniowej z poszanowaniem równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do zawodów.

Stażyści wykonują pracę, na podstawie programu stażu, przekazanego reprezentantom grupy docelowej w formie dokumentu opracowanego przez pracodawcę (podmiot przyjmujący) wraz z kadrą zarządzającą projektem i przedłożonego do podpisu stażyście. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty i zawiera: cele i treści edukacyjne, zakres obowiązków i harmonogram zajęć (okres trwania stażu), wysokość stypendium, miejsce wykonywania prac oraz dane opiekuna stażu(opieka nad 2 osobami/grupę).

Wymogi wobec pracodawcy: zapewnienie opiekuna realizującego zapisy programu, stanowisko pracy dostosowane do wymogów bhp, ppoż, regulaminu i ergonomii zawodu (z uwzględnieniem predyspozycji i możliwości osób niepełnosprawnych),urządzenia i materiały zgodnie z programem, ochronę zdrowia, środki czystości, szkolenie stanowiskowe. Obowiązkiem Uczestnika Projektu jest prowadzenie dziennika stażu, zawierającego opis zadań, nabytych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po odbytym stażu pracodawca zobligowany jest do wydania opinii na temat efektów uczenia i oceny stażysty.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

– Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
– Materiały dydaktyczne,
– Catering,
– Egzaminy zawodowe,
– 4-miesięczne staże zawodowe
– Stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
– Zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
– Ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu
– Dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTÓW?

Biuro projektu:
ul. Zwycięstwa 8/206,
15-703 Białystok

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Zapisy również pod numerem telefonu: 605 202 933
Lub adresem e-mail: agata.witek@humaneo.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Dofinansowanie projektu z UE: 627 587, 64 zł

Skip to content