Strona projektu – „Nowa ścieżka aktywności”

Data aktualizacji strony: 20 września 2019 r.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (w jednej z gmin: Mieleszyn, Witkowo, Niechanowo, Kłecko, Gniezno – gmina miejska, Lądek, Ostrowite, Słupca – gm. wiejska, Orchowo, Zagórów, Powidz, Strzałkowo, Mieścisko, Damasławek, Skoki, Gołańcz, Wągrowiec – gmina wiejska, Wapno);
 • ukończyły 18 rok życia;
 • posiadają niskie kwalifikacje (tj. wykształcenie do poziomu ISCED 3);
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającymi co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • pozostają bez zatrudnienia (tj. są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w PUP lub osobami biernymi zawodowo).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Nowa ścieżka aktywności” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 1.02.2019 r. do 31.03.2020 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • wzmocnienie postawy UP
 • wspieranie UP w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby
 • odkrywanie potencjału pracy w grupie i możliwości własnej dynamiki wśród osób posiadających podobne problemy
 • wzrost świadomości samego siebie, swoich celów i kontekstu w jakim obecnie znajduje się UP
 • rozwijanie umiejętności korzystania z naturalnych umiejętności społecznych, potencjału i zasobów
 • udzielanie porad lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia
 • pomoc w opracowaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej
 • rozwiązywanie konfliktów rodzinnych
 • zdefiniowanie kwestii spornych kryzysu
 • wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia, łagodzącego/ kończącego sprawę
 • identyfikacja potrzeb osób niepracujących
 • diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego
 • analiza przyczyn braku pracy
 • identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
 • planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 • wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych kompetencji
 • dla każdego Uczestnika/-czki zostanie opracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji (IŚR)
 • wychowanie dzieci czy praca, budowanie planu rozwojowego, pomoc w pokonywaniu barier i obaw, godzenie ról społecznych (rodzicielstwo) i zawodowych (bycie pracownikiem)
 • wzmocnienie motywacji wewnętrznej do pracy podczas okresu wychowawczego
 • szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy
 • pozyskiwanie informacji o ofertach pracy
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów pomiędzy UP a pracodawcą
 • dobór kandydatów na konkretne miejsca pracy, zgodnie z ich kwalifikacjami
 • przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej
 • umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy
 • wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia
 • umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego
 • ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie realizacji staży zawodowych.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 20 c
62-400 Słupca

tel.: 609-411-983

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
nsa@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Projekt „Nowa ścieżka aktywności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 655 020,06 zł.