Data aktualizacji strony: 8 grudnia 2020 roku.

„Nowa ścieżka rozwoju” nr RPWM.11.01.01-28-0090/19
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotne oraz długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, zamieszkujące obszary wiejskie, w wieku powyżej 50r.ż. oraz niepełnosprawne zamieszkałe w gminach powiatu: bartoszyckiego, braniewskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego (poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Nowa ścieżka rozwoju” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 stycznia 2020 do 30 czerwca 2021 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 • wspieranie uczestnika projektu w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby,
 • praca nad przestrzeganiem zasad , formy odreagowywania napięć emocjonalnych oraz rozwiązywania konfliktów
 • diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego,
 • poszukiwanie przyczyn braku zatrudnienia,
 • identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestnika.
 •  

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 • Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy,
 • Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.
 • Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
 • Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego,
 • Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.
 • Wsparcie w kontaktach z pracodawcą, pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących zatrudnienia, pomoc przy podpisywaniu umowy i weryfikacja warunków zatrudnienia,
 • Wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej osoby niepełnosprawnej,
 • Wsparcie pracodawcy i otoczenia w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika. Monitorowanie zatrudnienia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe
 • Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe,
 • 3 miesięczne staże,
 • Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego,
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

OSOBIŚCIE w biurze projektu:

ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

Biuro czynne od pon. do pt. 8:00 – 16:00

lub telefonicznie: +48 605 202 933

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 

HARMONOGRAMY

PLIKI DO POBRANIA

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich
Całkowita wartość projektu: 989 657, 87 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 937 324, 97 z

Skip to content