Strona projektu – Nowe Horyzonty!

Data aktualizacji strony: 30 października 2019 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego
  • bierne zawodowo lub bezrobotne
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
  • w tym również osoby niepełnosprawne

W projekcie mogą brać udział osoby zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w pow.  bartoszyckim (z wyłącz. gm. miejskiej Bartoszyce), pow. braniewskim (z wyłącz. gm. miejskiej Braniewo), pow. elbląskim (z wyłącz. gm. Milejewo) oraz pow. lidzbarskim (z wyłącz. gm. miejskiej Lidzbark Warm.).

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie indywidualne spotkania z psychologiem
  (4 godziny, 2 spotkania po 2 godziny).
 • Zakres tematyczny: diagnoza potrzeb, predyspozycji, słabych i mocnych stron, deficytów umiejętności społecznych, predyspozycji społeczno – zawodowych wynikających z cech psychospołecznych, ocena motywacji.
 • Ponadto, każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (4 godziny, 2 spotkania po 2 godziny).
 • Zakres tematyczny: analiza ścieżki kariery, informacje o zawodach poszukiwanych na rynku pracy, diagnoza możliwości i predyspozycji zawodowych, ocena stopnia oddalenia od rynku pracy, opis obecnej sytuacji Uczestnika/-czki Projektu, kierunku rozwoju zawodowego, działania możliwe do zastosowania, kompetencje i uwarunkowania zdrowotne, pomoc
  w wyborze odpowiedniego zawodu i zatrudnienia, diagnoza potencjału zawodowego
  i możliwości danej osoby, opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnego Planu Działania.
 • Wymagana frekwencja – 100%.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 • Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w grupowych warsztatach Kuźnia optymizmu w wymiarze 30 godzin/ 1 grupa (6 dni x 5 godzin).
 • Zakres tematyczny: asertywność, przyczyny bezrobocia, komunikacja interpersonalna, pierwsze wrażenie, dobre i złe nawyki, osobista droga rozwoju.
 • Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w indywidualnym wsparciu psychologicznym i/lub prawnym w wymiarze średnio 12 godzin/ 1 osoba (4 dni x 3 godziny).
 • Zakres tematyczny (wsparcie psychologiczne): dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez Uczestników/-czki Projektu, m.in. niwelowanie indywidualnych problemów UP- rodzinnych, życiowych, wzrost motywacji do działania, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu, ukierunkowanie w rozwiązaniu problemów.
 • Zakres tematyczny (wsparcie prawne): rozwiązywanie indywidualnych problemów Uczestników/-czek Projektu, m.in. związanych z kontaktami z urzędami, zawiłością przepisów, problemami mieszkaniowymi (eksmisje, przydział mieszkania socjalnego), kredytami, komornikami.
 • Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu będzie miał/-a możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia psychologa, w trakcie dyżurów, zgodnie ze zidentyfikowanymi i zgłaszanymi potrzebami.
 • Wymagana frekwencja – 100%.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 • Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w grupowych warsztatach poszukiwania pracy w wymiarze 32 godziny/ 1 grupa (6 dni x 5-6 godzin).
 • Zakres tematyczny: znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, analiza lokalnego rynku pracy, autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą, najczęstsze pytania pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, case study dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w szkoleniu ICT (information and communication technologies) w wymiarze 96 godzin (16 dni x 6 godzin).
 • Zakres tematyczny: podstawy obsługi komputera i Internetu.
 • Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach oraz przystąpienie do egzaminu ECCC.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługują: materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.
 • Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych określonych na podstawie i w zgodzie z zapisami opracowywanego IPD, uwzględniając predyspozycje zawodowe i możliwości UP, a także specyfikę regionalnego rynku pracy.
 • Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 110 Uczestników/-czek Projektu.
 • Szkolenia będą kończyć się egzaminem zawodowym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 • Uczestnikom/-czkom szkoleń Wykonawca zapewni: odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe i dydaktyczne.
 • Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach oraz przystąpienie do egzaminu.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługują: materiały dydaktyczno-biurowe, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, otrzymanie certyfikatu (w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu).
 • Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.
 • Staże są przewidziane dla 56 Uczestników/-czek Projektu.
 • Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy/-czki muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Koszt badań lekarskich pokrywa Beneficjent.
 • Staże będą się odbywały na podstawie umów stażowych zawieranych na okres 4 miesięcy oraz w oparciu o program stażu. Szczegóły realizacji stażu określa umowa stażowa podpisywana pomiędzy Beneficjentem, pracodawcą a stażystą.
 • Osoba odbywająca staż powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności- 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym. Stypendium za niepełny miesiąc ustalane będzie poprzez podzielenie kwoty przysługującego stypendium przez ilość dni kalendarzowych i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które należne jest świadczenie. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu.
 • Osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych Płatnikiem składek za te osoby jest Beneficjent. Uczestnicy/-czki obowiązkowo podlegają także ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy pełny przepracowany miesiąc. Urlop należy wykorzystać przed zakończeniem realizacji stażu. W przypadku niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.
 • Staże realizowane będą pod nadzorem opiekuna stażysty, na podstawie umowy stażowej oraz w oparciu o program stażu. Po zakończeniu udziału w stażu, Uczestnik/-czka otrzyma opinię z przebiegu stażu wraz z opisem wykonywanych czynności.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu na staż oraz stypendium stażowe.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

  • stypendium szkoleniowe oraz stażowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • ubezpieczenie NNW dla uczestników stażu
  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia
  • materiały dydaktyczne, catering

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg
Tel: 605-202-933

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
W formie elektronicznej na adres: nowehoryzonty@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Humaneo realizuje w partnerstwie z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk projekt „NOWE HORYZONTY!”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

PLIKI DO POBRANIA