„Nowe Kwalifikacje Szansą Rozwoju” – woj. lubelskie
Zdobądź zawód MONTER MECHATRONIK!

Stowarzyszenie HUMANEO zaprasza mieszkańców województwa lubelskiego w wieku 18-70 lat do udziału w bezpłatnym kursie zawodowym z zakresu MONTER MECHATRONIK. Szkolenie odbędzie się w Chełmie w ramach projektu „Nowe Kwalifikacje Szansą Rozwoju”. Zgłoś się już teraz! Ilość miejsc ograniczona.

Głównym celem projektu jest nabycie przez uczestników określonych kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza przez osoby niepracujące i bierne zawodowo, pracujące o niskich kwalifikacjach, a także osoby z obszarów wiejskich oraz niepełnosprawne.

Szkolenie z zawodu MONTER MECHATRONIK obejmuje w sumie 606 godzin dydaktycznych, a zajęcia będą odbywać się w trzech grupach po 15 osób każda. Co istotne, wszystkie formy wsparcia będą realizowane w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obligatoryjne kryteria udziału w projekcie:

 • wyrażenie chęci udziału w kursie (wybór kursu odbywa się zgodnie z testem predyspozycji, przeprowadzonym przez koordynatora projektu),
 • osoby w wieku 18 lat lub więcej (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika oraz dowodu osobistego),
 • zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika oraz dowodu osobistego),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika),
 • osoby bierne zawodowo, bezrobotne lub pracujące (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika / zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy / zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu),
 • osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu zawodowego w przedstawionych kwalifikacjach (weryfikacja na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. nr 256 , poz. 2572 z późn. zm.),
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 • przekazanie kompletu wypełnionych dokumentów wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów sprawozdawczych,
 • zadeklarowanie udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych, w tym po zakończeniu udziału w projekcie,
 • podpisanie, w dniu pierwszej formy wsparcia, umowy uczestnictwa w projekcie.

W ramach rekrutacji można uzyskać dodatkowe punkty, spełniając następujące kryteria pierwszeństwa:

 • płeć – kobieta (+5 pkt.)
 • osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich – weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika (+4 pkt.)
 • osoby niepełnosprawne – weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika, orzeczenia lekarskiego o możliwości przystąpienia do kursu (+3 pkt.)
 • osoby powyżej 50 roku życia (+2 pkt.)
 • w przypadku równej liczby punktów, preferencja dla osób o niższym wykształceniu lub dłuższym stażu bezrobocia.

Osoba biorąca udział w projekcie nie otrzymuje stypendium szkoleniowego, ani nie jest wysyłana na staż.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ POD NUMEREM TEL. 601 380 573.