NWszLJ: AKTYWIZACJA ZAWODOWA POPRZEZ REINTEGRACJĘ

Przed uczestnikami projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” zajęcia z zakresu opracowania ścieżki reintegracji.

 

Celem zajęć jest wspieranie Uczestników projektu w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz wzmocnienie Uczestnika w doświadczanych przez niego zmianach podczas jego udziału w projekcie.

Opracowanie ścieżki reintegracji służy także zachęcaniu Uczestników projektu do aktywizacji społecznej, przełamywania barier i analizowania przyczyn wcześniejszych niepowodzeń.

Od Uczestników projektu wymagana jest 100% frekwencja na zajęciach. Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu i materiały biurowe.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Nie wykluczaj się z lepszego jutra”.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 969 348,75 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 823 946,43 zł