NWszLJ: KOLEJNE ZAJĘCIA Z REINTEGRACJI

Uczestnicy projektu „nie wykluczaj się z lepszego jutra” kontynuują zajęcia za zakresu opracowania ścieżki reintegracji. Spotkania potrwają do 22. stycznia!

 

Celem zajęć jest wspieranie Uczestników projektu w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych w społeczeństwie i na rynku pracy.

Opracowanie ścieżki reintegracji dotyka tematu kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz wzmocnieniem Uczestnika projektu w doświadczanych przez niego zmianach podczas jego udziału w projekcie.

Opracowanie ścieżki reintegracji służy także zachęcaniu Uczestników projektu do aktywizacji społecznej, przełamywania barier i analizowania przyczyn wcześniejszych niepowodzeń.

Od Uczestników projektu wymagana jest 100% frekwencja na zajęciach. Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu i materiały biurowe.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Nie wykluczaj się z lepszego jutra”.