PROJEKTY

HUMANEO specjalizuje się w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów unijnychBogate doświadczenie i kompetentna kadra umożliwiają nam dużą skuteczność i sprawną realizację projektów. Jesteśmy zarówno projektodawcami jak i podwykonawcami. Realizujemy projekty na terytorium całego kraju oraz poza jego granicami.

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez HUMANEO projektami.

AKTUALNE PROJEKTY

ARCHIWUM PROJEKTÓW

Dodatkowe projekty

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Numer i nazwa Poddziałania:

Okres realizacji projektu:
01.10.2009 – 31.01.2012

Obszar realizacji projektu:
Województwo małopolskie

Grupa docelowa:
Grupą docelową były osoby zamieszkujące i/lub uczące się na terenie województwa małopolskiego, które przystępując do projektu zobowiązały się do zarejestrowania działalności gospodarczej bądź spółdzielni socjalnej po otrzymaniu pozytywnej oceny biznes planu i otrzymaniu informacji od projektodawcy o możliwości otrzymania wsparcia w postaci środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) oraz wsparcia doradczego w okresie po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Cel główny projektu:
Celem ogólnym projektu było kreowanie aktywnych postaw ludzi przedsiębiorczych, podejmując własną działalność gospodarczą (szczególnie w małych miejscowościach) oraz kompleksowe wsparcie beneficjentów w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia przygotowujące Uczestników Projektu do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej
  Kurs obejmował tematykę związaną z procesem uruchomienia działalności gospodarczej, aspekty prawne, księgowość małej firmy, zasady konstruowania biznes planu, podstawy marketingu.
 2. Doradztwo indywidualne
  Zajęcia miały na celu w sposób kompleksowy przygotować Beneficjentów do prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o wsparcie kapitałowe.
 3. Aplikowanie o wsparcie kapitałowe
 4. Doradztwo grupowe
  Zajęcia polegały na wsparciu merytorycznym Beneficjentów, którzy założyli działalność gospodarczą.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Działania:
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu:
01.08.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo śląskie
Powiat zawierciański

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 134 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczekocinach. Grupę docelową stanowili uczniowie z trudnościami w nauce lub wykazujący niepowodzenia edukacyjne, uczniowie o wysokich wynikach w nauce i średniej ocen.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości procesu kształcenia w LO w Szczekocinach prowadząca do zwiększenia szans edukacyjnych i zawodowych 134 uczniów przez rozwój ich kompetencji.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Wyrównanie dysproporcji
  W ramach zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

   

  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z języka rosyjskiego
  • Zajęcia z języka niemieckiego
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z fizyki
  • Zajęcia z chemii
  • Zajęcia z geografii
 2. Rozwój kompetencji
  W ramach zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

   

  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z chemii
  • Zajęcia z fizyki
  • Zajęcia z historii
  • Zajęcia z koła literaturoznawczego
  • Zajęcia z koła filmoznawczego
  • Zajęcia z klubu europejskiego
  • Zajęcia z koła astronomicznego
  • Zajęcia z WOS
  • Zajęcia z biologii
  • Zajęcia z informatyki
  • Zajęcia z pływania
  • Zajęcia z aerobiku
  • Zajęcia z tenisa ziemnego
  • 6 dwudniowych wycieczek
 3. Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK)
  W ramach zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

   

  • Zajęcia z pedagogiem/psychologiem
  • Zajęcia z doradztwa zawodowego
 4. Wsparcie programowe
  W ramach tego zadania w szkołach wdrożony został sprzęt z zakresu ICT oraz edukacyjne narzędzia cyfrowe (Cyfrowe Repozytorium Edukacji Mobilnej CREML – wykorzystujących zasoby sieci przenoszących komunikację Uczeń-Nauczyciel-Uczeń do cyberprzestrzeni). Zadanie to miało na celu podniesienie efektywności kształcenia w szkołach partnerskich poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania placówkami cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa  Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.06.2014 – 28.02.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo podkarpackie
Powiaty: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, sanocki

Grupa docelowa:
Wsparcie skierowane było do osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu Rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej w Nowym Targu – filia w Chmielowie na podstawie umowy o pracę. 100 % Uczestników Projektu musiało posiadać uprawnienia ratownika wodnego, pozwalające na uczestnictwo w szkoleniach zawodowych przewidzianych w projekcie.

Cel główny projektu:

Podniesienie potencjału rozwojowego w obszarze usług turystycznych Stowarzyszenia Rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej w Nowym Targu – filia Chmielów, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Coaching menadżerski
  Szkolenie prowadziło do wzrostu umiejętności zarządczych u 1 pracownika.
 2. Szkolenie z języka angielskiego
  Szkolenie prowadziło do wzrostu kompetencji komunikacyjnych u 24 pracowników PWOPR.
  Podwyższony poziom znajomości języka angielskiego potwierdzony został uzyskaniem certyfikatu TGLS u 24 pracowników.
 3. Szkolenie komputerowe
  Dzięki szkoleniu, Uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności obsługi komputera i programów na stanowisku pracy wymagającym spisywania rozliczeń, raportów, notatek służbowych i wysyłania poczty email.
  1. Szkolenie z języka angielskiego
   Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji komunikacyjnych wśród 6 pracowników delegowanych na szkolenie z języka angielskiego branżowego, zakończone egzaminem.
  2. Szkolenia zawodowe
   Uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w poniższych szkoleniach:

    

   • OWD – Nurek wód otwartych
   • AOWD – Zaawansowany nurek wód otwartych
   • RESCUE – Nurek ratownik
   • DIVEMASTER
   • NAVIGATOR DIVER MSD – Nurek nawigator
   • DEEP DIVER – Nurek głęboki
   • NITROX DIVER – Nurek nitroxsowy
   • Szkolenie w zakresie technik linowych
   • Operator deski ortopedycznej
   • Ratownik na wodach szybko płynących i powodziowych
   • Ratownik sprzętu pływającego
   • Operator ewidencji wypadków
   • Żeglarz jachtowySzkolenie zawodowe

     

  Instytucja Pośrednicząca:
  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

  Status projektu:
  Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Działania:
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:
9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu:
01.07.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo dolnośląskie
Powiaty: złotoryjski, lwówecki, wrocławski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 146 Uczniów z obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego z następujących szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jerzmanicach Zdroju, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząsinach, Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, SP w Węgrach, Szkoła Podstawowa w Rzeplinie. Grupa docelowa obejmowała trzy podgrupy Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pierwsza grupa to Uczniowie, którzy wykazywali wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych i chęć ich  rozwijania. Druga grupa to uczniowie którzy wykazywali deficyty kompetencji kluczowych i trudności w nauce. Trzecia grupa została wybrana z powodu występujących zaburzeń w rozwoju społeczno-emocjonalnym oraz specyficznych problemów w nauce grożących przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości procesu kształcenia w 5 szkołach dolnośląskich z terenów wiejskich umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 146 uczniów dzięki wdrożeniu programów rozwojowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Wyrównanie dysproporcji
  W ramach tego zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

   

  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze
  • Gimnastyka korekcyjna
 2. Rozwój kompetencji
  W ramach tego zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

   

  • Zajęcia z porozumiewania się w języku ojczystym
  • Zajęcia z porozumiewania się w języku obcym
  • Zajęcia matematyczne i naukowo-techniczne
 3. Wsparcie PP
  W ramach tego zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

   

  • Zajęcia socjoterapeutyczne
  • Zajęcia motywujące do nauki
  • Zajęcia z indywidualnej opieki psychologiczno-pedagogicznej
 4. Wsparcie programowe
  W ramach tego zadania w szkołach wdrożony został sprzęt z zakresu ICT oraz edukacyjne narzędzia cyfrowe (Cyfrowe Repozytorium Edukacji Mobilnej CREML – wykorzystujące zasoby sieci, przenoszące komunikację Uczeń-Nauczyciel-Uczeń do cyberprzestrzeni). Zadanie to miało na celu podniesienie efektywności kształcenia w szkołach partnerskich poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania placówkami cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “24” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
III Wysoka jakość systemu oświaty

Numer i nazwa Działania:
3.3 Poprawa jakości kształcenia

Numer i nazwa Poddziałania:
3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Okres realizacji projektu:
01.02.2014 – 30.06.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie

Grupa docelowa:
20 nauczycieli szkół zawodowych, szkół profilowanych i techników kształcących uczniów w zawodach związanych z gastronomią i hotelarstwem.

Cel główny projektu:
Podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników w zakresie realizowanych przez nich przedmiotów zawodowych; wymiana doświadczeń z zagranicznymi ośrodkami kształcenia zawodowego; wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o wiedzę oraz praktykę pochodzącą z innych krajów.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Przygotowanie językowe oraz kulturowe uczestników mobilności.
  Zajęcia miały na celu podwyższenie poziomu posługiwania się językiem angielskim na potrzeby wyjazdu do Pafos na Cyprze.  Uczestnicy zapoznali się z cypryjską kulturą, tamtejszymi zwyczajami i tradycją. Zostały im też przedstawione kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na Cyprze.
 2. Zajęcia warsztatowe, panele szkoleniowe oraz wizyty studyjne realizowane w Pafos na Cyprze.
  Uczestnicy wzięli udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, w trakcie których poruszono tematykę współczesnych trendów w gastronomii i hotelarstwie. Uczestnicy mobilności wymienili się doświadczeniami zawodowymi i rozwiązaniami stosowanymi w ich rodzimych krajach. W ramach wizyt studyjnych, Beneficjenci mieli szansę odwiedzić lokalne hotele i restauracje, dzięki czemu poznali specyfikę pracy w obszarze gastronomii na Cyprze.

Instytucja Pośrednicząca:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VII Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa Działania:
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Numer i nazwa Poddziałania:
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Okres realizacji projektu:

04.01.2010 – 29.10.2010

Obszar realizacji projektu:
Województwo małopolskie
Powiaty: tarnowski, nowosądecki, gorlicki

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa małopolskiego w powiatach tarnowskim, nowosądeckim i gorlickim.

Cel główny projektu:
Celem projektu było zaktywizowanie zawodowe oraz integracja społeczna osób długotrwale bezrobotnych w tym kobiet z województwa małopolskiego.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia komputerowe ECCC
  Szkolenia miały na celu przypomnienie problematyki oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu podstaw użytkowania komputera, a także posługiwania się Internetem. ECCC jest certyfikatem potwierdzającym umiejętności w zakresie załatwiania spraw urzędowych, wyszukiwania informacji oraz komunikacji za pomocą internetu.
 2. Szkolenie „Pracownik obsługi biurowej”
  Szkolenia pracownik obsługi biurowej objęło:

   

  • stenografię i pisanie na edytorze tekstu lub maszynie do pisania, operowanie przetwornikami słowa lub urządzeniami do wprowadzania danych,
  • obsługiwanie maszyn obliczeniowych księgowych i innych urządzeń biurowych,
  • wykonywanie obowiązków sekretarskich,
  • zapisywanie i przetwarzanie danych numerycznych dotyczących księgowości, statystyki, ubezpieczeń, finansów i innych dziedzin,
  • prowadzenie zapisów dotyczących działalności operacyjnej i koordynacyjnej, jak synchronizacja transportu pasażerskiego i towarowego,
  • wykonywanie prac urzędniczych, wypełnianie dokumentów, przyjmowanie i nadawanie korespondencji, korygowanie materiałów do druku.
 3. Szkolenie z języka angielskiego
  Szkolenie z języka angielskiego odbyło się razem ze szkoleniem komputerowym. Zajęcia prowadzone były w oparciu o metodę eklektyczną, pozwalającą zdobyć umiejętności radzenia sobie we wszystkich sytuacjach wymagających użycia języka obcego.
 4. Warsztaty aktywizujące
  Warsztaty obejmowały m.in. postrzeganie i prezentowanie własnej osoby, poznanie technik motywacyjnych, porady specjalisty w zakresie komunikacji werbalnej i mowy ciała, psychologii. Uczestnicy zapoznali się z metodami poszukiwania pracy, nauczyli się jak poprawnie pisać dokumenty aplikacyjne. Przy pomocy trenera wszyscy mogli przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu:
07.04.2008 – 27.02.2009

Obszar realizacji projektu:
Województwo lubuskie
Powiat: m. Zielona Góra, zielonogórski, nowosolski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do kobiet pozostających bez zatrudnienia, wychowujących dzieci niepełnosprawne z terenu województwa lubuskiego, Trójmiasta Lubuskiego.

Cel główny projektu:
Celem projektu była aktywizacja zawodowa kobiet wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie ich kompetencji, kwalifikacji zawodowych i społecznych wymaganych na rynku pracy.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia z podstaw obsługi komputera (ECDL e-citizen)
  Szkolenia prowadziło do podniesienia kwalifikacji w zakresie wykorzystania komputera oraz Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym, przygotowało Uczestników do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).
 2. Kurs z obsługi biura
  Szkolenia objęły obsługę biurową poprzez zapisy, przechowywanie, wyszukiwanie informacji i dokumentów oraz prowadzenie obliczeń księgowych, analizę, przetwarzanie danych numerycznych dotyczących finansów, statystyk oraz innych spraw w tym organizację spotkań, podróży, transportu.
 3. Warsztaty aktywizacyjne
  Kurs miał na celu przygotowanie kobiet do sprawnego poruszania się po rynku pracy, prowadził do wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi związanymi z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego.
 4. Pośrednictwo pracy
  Podczas spotkań z pośrednikiem pracy kobiety biorące udział w projekcie zostały przygotowane do kontaktu z pracodawcą oraz zapoznały się i zarejestrowały na portalach świadczących darmowe usługi pośrednictwa pracy.
 5. Praktyki zawodowe
  Osoby najbardziej zaangażowane oraz zmotywowane podczas zajęć podjęły 3-miesięczne praktyki zawodowe.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Numer i nazwa Działania:
6.1 Paszport do eksportu

Numer i nazwa Poddziałania:

Okres realizacji projektu:
01.08.2013 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Bułgaria, Turcja, Rumunia

Grupa docelowa:

Cel główny projektu:
Celem projektu był rozwój firmy HUMANEO poprzez eksport w oparciu o przygotowany Plan rozwoju eksportu przy wykorzystaniu co najmniej jednego z dwóch działań możliwych do wyboru w ramach Działania 6.1., które zostały rekomendowane w PRE.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.
 2. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych oraz działania promocyjno-informacyjne.

Instytucja Pośrednicząca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Okres realizacji projektu:
01.03.2013 – 30.11.2013

Obszar realizacji projektu:
Terytorium państw należących do Grupy Wyszehradzkiej

Grupa docelowa:
Osoby po 50 roku życia , które straciły pracę z powodu swojego wieku zamieszkujące kraje realizujące projekt: Słowacja, Polska, Czechy, Węgry – przynależące do Grupy Wyszehradzkiej.

Cel główny projektu:
Celem projektu było wsparcie grupy docelowej oraz pomoc w znalezieniu nowych miejsc pracy. Umożliwiło to wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami, a także wspólne wypracowanie wskazówek pomocnych, osobom w wieku 50 +, w powrocie do aktywności zawodowej.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Warsztaty zorganizowane w Czechach i na Węgrzech, w których uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych instytucji partnerskich. Analizy rynku pracy w poszczególnych państwach dokonywane przez partnerów projektu umożliwia porównywanie sytuacji oraz korzystanie z dorobku pozostałych w zakresie polepszanie osób w wieku 50+ na rynku pracy.
 2. Konferencja zorganizowana przez  Humaneo, w trakcie której poruszono następujące tematy: sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce, aktywna polityka rynku pracy na rzecz zapobiegania wykluczeniu osób w wieku 50+, Uniwersytety III wieku – czyli edukacja osób starszych, przedsiębiorczość wśród seniorów jako sposób aktywizacji.
 3. Stworzenie publikacji będącej poradnikiem dla osób starszych dot. sposobów, jak skutecznie wrócić na rynek pracy oraz jakie mechanizmy mogą im to ułatwić. Poradnik przetłumaczony został na 4 języki i został kolportowany we wszystkich państwach  partnerskich.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Projekt „Z pasją do nauki” nr RPMP.10.01.03-12-0382/16
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
10. Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu:
01.02.2015 – 30.11.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo opolskie

Grupa docelowa:
Projekt adresowany był do 124 Uczestników/czek – osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne) posiadających miejsce zamieszkania na obszarze woj. opolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Cel główny projektu:
Podniesienie zdolności do zatrudnienia min. 90% ze 124 Beneficjentów Projektu stanowiących grupę docelową.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne Plany Działań (IPD)
  Doradztwo zawodowe przeprowadzone w ramach projektu miało na celu nabycie wiedzy w obszarze kierunków własnej aktywności zawodowej wśród 124 Uczestników Projektu.
 2. Wsparcie psychologiczno-doradcze
  Zajęcia miały na celu podniesienie samooceny i motywacji poprzez indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem.
 3. Szkolenie zawodowe
  Szkolenia prowadziły do nabycia nowych, podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych zakończone egzaminem zewnętrznym w standardzie VCC:
  • Szkolenie pn.: „Operator/ka wtryskarek”,
  • Szkolenie pn.: „Pracownik/ca pralni”,
  • Szkolenie pn.: „Pracownik/ca ochrony fizycznej”,
  • Szkolenie pn.: „Sprzedawca”,
  • Szkolenie pn.: „Pracownik biurowy”,
  • Wsparcie pn.: „Skutecznie do celu” – szkolenia mające na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności Uczestników Projektu w obszarach luk kompetencyjnych ujawnionych w trakcie realizacji staży.
 4. Staż zawodowy
  Organizacja stażu była skierowana do 100 % Uczestników Projektu. Tematyka zajęć zawodowych odpowiadała zagadnieniom przyswojonym na podstawie odbytych szkoleń.
 5. Wsparcie adaptacyjne
  Mentoring oraz  doradztwo personalne odbyło się w okresie stażu w formie doradztwa (mentoring-u), miało na celu doprowadzenie do uzyskania zamierzonych w projekcie trwałych efektów zatrudnieniowych.
 6. Pośrednictwo pracy
  Pośrednictwo pracy miało na celu podniesienie możliwości podjęcia zatrudnienia Uczestników Projektu poprzez organizację indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy. Każdemu Uczestnikowi przedstawione zostały aktualne oferty pracy oraz zorganizowane zostały rozmowy kwalifikacyjne.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Ddziałania:
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu:
01.07.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo łódzkie
Powiat: wieruszowski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 477 uczniów z sześciu szkół Gminy Wieruszów: Szkoły Podstawowej w Pieczyskach, Szkoły Podstawowej w Teklinowie, Szkoły Podstawowej w Wyszanowie, Szkoły Podstawowej w Wieruszowie oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespołu Szkół w Wieruszowie. Grupę docelową stanowili uczniowie wykazujący wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych – szczególnie uzdolnionych oraz uczniowie z trudnościami w nauce lub wykazujący niepowodzenia edukacyjne.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez realizację programów rozwojowych sześciu szkół Gminy Wieruszów.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Wsparcie programowe
  W ramach tego zadania w szkołach wdrożony został sprzęt z zakresu ICT oraz edukacyjne narzędzia cyfrowe (Cyfrowe Repozytorium Edukacji Mobilnej CREML – wykorzystujące zasoby sieci przenoszące komunikację Uczeń-Nauczyciel-Uczeń do cyberprzestrzeni). Zadanie to miało na celu podniesienie efektywności kształcenia w szkołach partnerskich poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania placówkami cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.
 2. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Pieczyskach
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z informatyki
  • Zajęcia z angielskiego
  • Zajęcia z przyrody
  • Program orientacji edukacyjnej
 3. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Teklinowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z informatyki
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z przyrody
  • Zajęcia z matematyki
  • Program orientacji edukacyjnej
 4. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Wyszanowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z informatyki
  • Program orientacji edukacyjnej
 5. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z informatyki
  • Program orientacji edukacyjnej
 6. Program rozwojowy ZS nr 2 w Wieruszowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z informatyki
  • Program orientacji edukacyjnej

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content