Naszym głównym celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły.

Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

ODN uruchamia dyżury psychologów w związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zezm.), dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

W związku z powyższym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo uruchomia dyżury psychologów, którzy świadczyć będą wsparcie w zakresie zagadnień wynikających z nowego kierunku w polityce oświatowej państwa, dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, uczniów i rodziców.

Dyżury będą się odbywały w siedzibie Humaneo, w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej 12. Dyżury pełnić będą psycholodzy: Paulina Rolka, Natalia Grońska.

W celu umówienia się na wizytę prosimy o wysłanie wiadomości na adres email: odn@humaneo.pl

Informacje dot. podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

  1.  Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2.   Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3.  Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4.  Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5.  Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6.  Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

O NAS

ODN to placówka akredytowana przez Małopolskie Kuratorium Oświaty

Posiadamy 15–letnie doświadczenie w realizacji szkoleń których jakość jest sprawdzona i potwierdzona. Szkolenia skoncentrowane są na praktycznych i skutecznych rozwiązaniach prowadzonych przez kadrę doświadczonych specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach.

Jakość realizowanych przez Humaneo usług szkoleniowych potwierdzają liczne referencje oraz uzyskane znaki i certyfikaty jakości.

Do zadań Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO należy w szczególności:

Inspirowanie i organizowanie

Prowadzimy formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów, kadry kierowniczej szkół i placówek, poprzez organizację seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć. Szkolimy także z ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych pedagogom.

Diagnozowanie i ewaluacja

Diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowisk oświatowych, dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników oświaty - dyrektorów, kadry kierowniczej szkół oraz nauczycieli. Prowadzimy także ewaluację wykonywanych działań oraz sporządzamy raporty dla stosownych instytucji. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez formy grupowego i indywidualnego doskonalenia.

Wspieranie i doradzanie

Prowadzimy wsparcia dla szkół w formie stacjonarnej, jak i on-line, w zakresie metodycznym, językowym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno-administracyjnym. Organizujemy i prowadzimy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów. Recenzujemy wydawnictwa i sami wydajmy własne materiały.

SZKOLENIA

DLA RADY PEDAGOGICZNEJ I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Organizujemy i prowadzimy różnorodne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kierujemy je w szczególności do:

Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Nauczycieli poprzez podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności oraz kompetencji dydaktycznych i wychowawczych – zgodnie z potrzebami zawodowymi, priorytetami i polityką oświatową państwa.

Pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, a także innych pracowników oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb danej placówki.

OFERTA SZKOLENIOWA

KONTAKT

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI HUMANEO

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi: 

Michał Żygłowicz

michal.zyglowicz@humaneo.pl, tel. 601 549 772

Tomasz Nowak

tomasz.nowak@humaneo.pl, tel. 662 005 102

Formularz kontaktowy

Adres

ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz

NIP

7343157319

REGON

120195516

tel. 18 547 70 70

601 770 061

Email

www.humaneo.pl, odn@humaneo.pl

Skip to content