Naszym głównym celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły.

Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

ODN uruchamia dyżury psychologów w związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zezm.), dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

W związku z powyższym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo uruchomia dyżury psychologów, którzy świadczyć będą wsparcie w zakresie zagadnień wynikających z nowego kierunku w polityce oświatowej państwa, dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, uczniów i rodziców.

Dyżury będą się odbywały w siedzibie Humaneo, w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej 12. Dyżury pełnić będą psycholodzy: Paulina Rolka, Natalia Grońska.

W celu umówienia się na wizytę prosimy o wysłanie wiadomości na adres email: odn@humaneo.pl

Informacje dot. podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

O NAS

ODN to placówka akredytowana przez Małopolskie Kuratorium Oświaty

Posiadamy 15–letnie doświadczenie w realizacji szkoleń których jakość jest sprawdzona i potwierdzona. Szkolenia skoncentrowane są na praktycznych i skutecznych rozwiązaniach prowadzonych przez kadrę doświadczonych specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach.

Jakość realizowanych przez Humaneo usług szkoleniowych potwierdzają liczne referencje oraz uzyskane znaki i certyfikaty jakości.

Do zadań Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO należy w szczególności:

Inspirowanie i organizowanie

Prowadzimy formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów, kadry kierowniczej szkół i placówek, poprzez organizację seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć. Szkolimy także z ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych pedagogom.

Diagnozowanie i ewaluacja

Diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowisk oświatowych, dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników oświaty - dyrektorów, kadry kierowniczej szkół oraz nauczycieli. Prowadzimy także ewaluację wykonywanych działań oraz sporządzamy raporty dla stosownych instytucji. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez formy grupowego i indywidualnego doskonalenia.

Wspieranie i doradzanie

Prowadzimy wsparcia dla szkół w formie stacjonarnej, jak i on-line, w zakresie metodycznym, językowym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno-administracyjnym. Organizujemy i prowadzimy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów. Recenzujemy wydawnictwa i sami wydajmy własne materiały.

SZKOLENIA

DLA RADY PEDAGOGICZNEJ I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Organizujemy i prowadzimy różnorodne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kierujemy je w szczególności do:

Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Nauczycieli poprzez podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności oraz kompetencji dydaktycznych i wychowawczych – zgodnie z potrzebami zawodowymi, priorytetami i polityką oświatową państwa.

Pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, a także innych pracowników oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb danej placówki.

OFERTA SZKOLENIOWA

KONTAKT

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI HUMANEO

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi: 

Michał Żygłowicz

michal.zyglowicz@humaneo.pl, tel. 601 549 772

Tomasz Nowak

tomasz.nowak@humaneo.pl, tel. 662 005 102

Formularz kontaktowy

Adres

ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz

NIP

7343157319

REGON

120195516

tel. 18 547 70 70

601 770 061

Email

www.humaneo.pl, odn@humaneo.pl

Skip to content