OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI HUMANEO

RAPORT: ’Jak wspierać uczniów po roku pandemii'. Przeczytaj o rekomendacjach przedstawionych w publikacji.

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO–KOMUNIKACYJNE W ZDALNYM NAUCZANIU

Celem kształcenia jest przygotowanie nauczycieli do pracy w systemie zdalnym oraz zaprezentowanie narzędzi i możliwości, jakie daje nauczanie online

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
HUMANEO

 

Placówka, prowadzona przez Stowarzyszenie HUMANEO. Działająca na terenie całego kraju!

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!

 

Naszym głównym celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, pracowników oświaty,
pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły.

– Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO

Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

STANDARD USŁUG POTWIERDZONY PRZEZ:

Ważna informacja dla nauczycieli, rodziców i uczniów: ODN uruchamia dyżury psychologów w związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo rozpoczyna dyżury psychologów

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zezm.), dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

W związku z powyższym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo uruchomia dyżury psychologów, którzy świadczyć będą wsparcie w zakresie zagadnień wynikających z nowego kierunku w polityce oświatowej państwa, dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, uczniów i rodziców.

Dyżury będą się odbywały w siedzibie Humaneo, w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej 12. Dyżury pełnić będą psycholodzy: Paulina Rolka, Natalia Grońska.

W celu umówienia się na wizytę prosimy o wysłanie wiadomości na adres email: odn@humaneo.pl

Informacje dot. podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

JAK DZIAŁAMY?

Do zadań Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO należy w szczególności:

INSPIROWANIE I ORGANIZOWANIE

Prowadzimy form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów, kadry kierowniczej szkół i placówek, poprzez organizację seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć. Szkolimy także z ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych pedagogom.

DIAGNOZOWANIE I EWALUACJA

Diagnozujemy potrzeb i oczekiwania środowisk oświatowych, dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników oświaty – dyrektorów, kadry kierowniczej szkół oraz nauczycieli. Prowadzimy także ewaluację wykonywanych działań oraz sporządzamy raporty dla stosownych instytucji. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez formy grupowego i indywidualnego doskonalenia.

WSPIERANIE I DORADZANIE

Prowadzimy wsparcia dla szkół w formie stacjonarnej, jak i on-line, w zakresie metodycznym, językowym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno-administracyjnym. Organizujemy i prowadzimy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów. Recenzujemy wydawnictwa i sami wydajmy własne materiały.

Organizujemy i prowadzimy różnorodne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Kierujemy je w szczególności do:

Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Nauczycieli poprzez podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności oraz kompetencji dydaktycznych i wychowawczych – zgodnie z potrzebami zawodowymi, priorytetami i polityką oświatową państwa.

Pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, a także innych pracowników oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb danej placówki.

Prowadzimy form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów, kadry kierowniczej szkół i placówek, poprzez organizację seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć. Szkolimy także z ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych pedagogom.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE W ZDALNYM NAUCZANIA

Prowadzimy wsparcia dla szkół w formie stacjonarnej, jak i on-line, w zakresie metodycznym, językowym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno-administracyjnym. Organizujemy i prowadzimy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów. Recenzujemy wydawnictwa i sami wydajmy własne materiały.

ROZPOZNAWANIE POTENCJAŁU UCZNIA NA PODSTAWIE ANALIZY PISMA ODRĘCZNEGO

Diagnozujemy potrzeb i oczekiwania środowisk oświatowych, dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników oświaty – dyrektorów, kadry kierowniczej szkół oraz nauczycieli. Prowadzimy także ewaluację wykonywanych działań oraz sporządzamy raporty dla stosownych instytucji. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez formy grupowego i indywidualnego doskonalenia.

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA UCZNIA I NAUCZYCIELA W WARUNKACH IZOLACJI SPOŁECZNEJ I ICH WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI

Miejsce szkolenia:

szkolenie realizowane na terenie całego kraju

Prowadzący:

Tomasz Owsianka

Łukasz Gomółka

Mateusz Sołtys

Cena szkolenia:

dla osoby indywidualnej: 200 zł brutto

dla grupy/Rady Pedagogicznej: 2000 zł brutto

ZOBACZ, CO ZYSKUJESZ,
czyli cele i efekty kształcenia:

  • Poznasz możliwości oferowane przez aplikacje asynchroniczne dedykowane dla rynku edukacyjnego oraz komunikatory wideo
  • Zrozumiesz potrzeby i zagrożenia wynikające ze stosowania narzędzi oraz materiałów dostępnych online
  • Poznasz przykładowe platformy oferujące materiały i narzędzia wspomagające proces kształcenia
  • Poznasz różnice pomiędzy współdzieleniem zasobów dydaktycznych, korzystaniem z opracowań innych osób, a także udostępnianiem materiałów innym osobom w trybie online
  • Zdobędziesz wiedzę na temat aplikacji Google Classroom, komunikatora Zoom i  innych narzędzi wspomagających zdalne nauczanie
  • Nabędziesz umiejętności praktycznego korzystania z pomocy dydaktycznych dostępnych w Internecie
  • Uświadomisz sobie zagrożenia wynikające z funkcjonowania w Internecie
  • Poznasz popularne programy do nauczania zdalnego
  • Potwierdzisz swoje umiejętności w zakresie zdalnego nauczania

Zobacz program szkolenia

INFORMACJE O SZKOLENIU

W jakiej formie realizowane jest szkolenie?

Szkolenie “Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu dla nauczycieli realizowane jest w trybie on-line. Przygotowane materiały udostępnione są na dedykowanej platformie edukacyjnej.

Jaki jest program szkolenia?

Program szkolenia “Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu” można pobrać tutaj – PROGRAM SZKOLENIA.

Czy otrzymam potwierdzenie udziału w szkoleniu lub certyfikat?

Szkolenie “Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu” kończy się egzaminami ECCC PI M21 Zdalne nauczanie oraz DC M4 Bezpieczeństwo, poziom A. Po zweryfikowaniu nabytych umiejętności Uczestnicy otrzymają Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC, jak również zaświadczenie o udziale w szkoleniu wydane przez ODN.

Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie “Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu” obejmuje 16 godzin.

Chcesz wziąć udział w szkoleniu lub poznać więcej szczegółów?

Uzupełnij poniższy formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

ODN Kontakt
Wybierz odpowiednie stwierdzenie: *
Wysyłając dane, w tym również dane osobowe za pomocą powyższego formularza kontaktowego, uznają Państwo prawo HUMANEO do przetwarzania powierzonych danych.
Sending

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

tel. +18 547 70 70
kom. +48 601 770 093
e-mail: odn@humaneo.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
HUMANEO

ul. Nawojowska 12
33-300 Nowy Sącz