Naszym głównym celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły.

SZKOLENIE: TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ZDALNYM NAUCZANIU
Celem kształcenia jest przygotowanie nauczycieli do pracy w systemie zdalnym oraz zaprezentowanie narzędzi i możliwości jakie daje nauczanie online
Wiecej informacji
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI HUMANEO
Placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Humaneo działajaca na terenie całego kraju
Zobacz nasza ofertę
Previous slide
Next slide
Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

  1.  Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2.   Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3.  Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4.  Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5.  Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6.  Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

WAŻNA INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW

ODN uruchamia dyżury psychologów w związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo rozpoczyna dyżury psychologów

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zezm.), dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku: Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. W związku z powyższym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo uruchomia dyżury psychologów, którzy świadczyć będą wsparcie w zakresie zagadnień wynikających z nowego kierunku w polityce oświatowej państwa, dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, uczniów i rodziców. Dyżury będą się odbywały w siedzibie Humaneo, w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej 12. Dyżury pełnić będą psycholodzy: Paulina Rolka, Natalia Grońska. W celu umówienia się na wizytę prosimy o wysłanie wiadomości na adres email: odn@humaneo.pl Informacje dot. podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Ministerstwo Edukacji i Nauki

JAK DZIAŁAMY?

Do zadań Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO należy w szczególności:

Inspirowanie i organizowanie

Prowadzimy formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów, kadry kierowniczej szkół i placówek, poprzez organizację seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć. Szkolimy także z ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych pedagogom.

Diagnozowanie i ewaluacja

Diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowisk oświatowych, dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników oświaty - dyrektorów, kadry kierowniczej szkół oraz nauczycieli. Prowadzimy także ewaluację wykonywanych działań oraz sporządzamy raporty dla stosownych instytucji. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez formy grupowego i indywidualnego doskonalenia.

Wspieranie i doradzanie

Prowadzimy wsparcia dla szkół w formie stacjonarnej, jak i on-line, w zakresie metodycznym, językowym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno-administracyjnym. Organizujemy i prowadzimy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów. Recenzujemy wydawnictwa i sami wydajmy własne materiały.

STANDARD USŁUG POTWIERDZONY PRZEZ:

SZKOLENIA

Organizujemy i prowadzimy różnorodne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kierujemy je w szczególności do:

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE W ZDALNYM NAUCZANIU

Prowadzimy formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów, kadry kierowniczej szkół i placówek, poprzez organizację seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć. Szkolimy także z ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych pedagogom.

ROZPOZNAWANIE POTENCJAŁU UCZNIA NA PODSTAWIE ANALIZY PISMA ODRĘCZNEGO

Prowadzimy wsparcia dla szkół w formie stacjonarnej, jak i on-line, w zakresie metodycznym, językowym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno-administracyjnym. Organizujemy i prowadzimy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów. Recenzujemy wydawnictwa i sami wydajmy własne materiały.

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA UCZNIA I NAUCZYCIELA W WARUNKACH IZOLACJI SPOŁECZNEJ I ICH WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI

Diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowisk oświatowych, dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników oświaty – dyrektorów, kadry kierowniczej szkół oraz nauczycieli. Prowadzimy także ewaluację wykonywanych działań oraz sporządzamy raporty dla stosownych instytucji. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez formy grupowego i indywidualnego doskonalenia.

Zobacz co zyskujesz: Cele i efekty kształcenia

Informacje o szkoleniu

Szkolenie “Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu dla nauczycieli realizowane jest w trybie on-line. Przygotowane materiały udostępnione są na dedykowanej platformie edukacyjnej.

Program szkolenia “Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu” można pobrać tutaj – PROGRAM SZKOLENIA.

Szkolenie “Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu” kończy się egzaminami ECCC PI M21 Zdalne nauczanie oraz DC M4 Bezpieczeństwo, poziom A. Po zweryfikowaniu nabytych umiejętności Uczestnicy otrzymają Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC, jak również zaświadczenie o udziale w szkoleniu wydane przez ODN.

Szkolenie “Technologie informacyjno–komunikacyjne w zdalnym nauczaniu” obejmuje 16 godzin.

Miejsce szkolenia

Szkolenie realizowane na terenie całego kraju

Prowadzacy

Tomasz Owsianka, Łukasz Gomółka, Mateusz Sołtys

Cena szkolenia

Dla osoby indywidualnej: 200 zł brutto Dla grupy/Rady Pedagogicznej: 2000 zł brutto

Chcesz wziąć udział w szkoleniu lub poznać więcej szczegółów?

KONTAKT

e-mail: odn@humaneo.pl

tel. +18 547 70 70
kom. +48 601 770 093

Uzupełnij poniższy formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

Skip to content