• Realizator projektu Beneficjent – HUMANEO ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz
 • Okres realizacji projektu: 01.11.2021 – 31.03.2023
 • Obszar realizacji projektu: powiat: Jaworski, m. Jelenia Góra, Karkonoski, Lubański, Lwówecki, Złotoryjski
 • Dofinansowanie projektu z UE: 880 712,37 zł
  Stowarzyszenie HUMANEO realizuje projekt pn. „Otwórz się na zmiany” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU / GRUPA DOCELOWA?

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (70% GD);
 2. osoby bierne zawodowo (30% GD);
 3. osoby o niskich kwalifikacjach (50% GD);
 4. osoby w wieku 50+ (10% GD);
 5. osoby korzystające z PO PŻ (5% GD);
 6. osoby z niepełnosprawnościami (5% GD).

UCZESTNIKIEM PROJEKTU MOŻE ZOSTAĆ OSOBA, KTÓRA ŁĄCZNIE SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 1. zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednym z powiatów: jaworskim, m. Jelenia Góra, karkonoskim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim;
 2. jest osobą w wieku 18 lat i więcej;
 3. jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 4. jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 5. pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 6. nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Otwórz się na zmiany” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO w okresie od 01 listopada 2021 do 31 marca 2023 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od listopada 2021 do lutego 2023 r.

OPIS DZIAŁAŃ Z ZAKRESU RÓWNOŚCI SZANS
W TYM DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

– zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja zarówno kobiet jak i mężczyzn),
– rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.
– używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,
– zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
– umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
– zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,
– dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących),
– dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
– organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu ( uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)
– przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji
– materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP – niestereotypujące język wrażliwy na płeć,
– oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu,
-materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania,
– materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

– bezpłatne szkolenia zawodowe
– materiały szkoleniowe, catering
– egzaminy zawodowe
– 3-miesięczne staże zawodowe
– stypendium szkoleniowe oraz stażowe
– zwrot kosztów dojazdu

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

6 godz./os. poradnictwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne):

Zajęcia indywidualne: 2 godz./os.

Zajęcia grupowe: 6 godz./gr

Zajęcia indywidualne: 2 godz./os.

Zajęcia grupowe: 8 godz./gr.

Średnio 120 godz./gr.

3 miesiące/os

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:

ul. Teatralna 1, 58-500 Jelenia Góra

tel. 663 031 704 lub 609 519 267

W formie elektronicznej na adres: osnz@humaneo.pl

HARMONOGRAMY:

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE:

Projekty - Otwórz się na zmiany

„Otwórz się na zmiany” z Humaneo!

HUMANEO otwiera drzwi na zmiany! Mamy przyjemność ogłosić zakończenie naszego inspirującego projektu „Otwórz się na zmiany”, realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego! W ramach tego niezwykłego

Zobacz więcej »
Skip to content