• Realizator projektu Beneficjent – HUMANEO ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz
 • Okres realizacji projektu: 01.11.2021 – 30.09.2022
 • Obszar realizacji projektu: powiat: Jaworski, m. Jelenia Góra, Karkonoski, Lubański, Lwówecki, Złotoryjski
 • Dofinansowanie projektu z UE: 880 712,37 zł
  Stowarzyszenie HUMANEO realizuje projekt pn. „Otwórz się na zmiany” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU / GRUPA DOCELOWA?

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (70% GD);
 2. osoby bierne zawodowo (30% GD);
 3. osoby o niskich kwalifikacjach (50% GD);
 4. osoby w wieku 50+ (10% GD);
 5. osoby korzystające z PO PŻ (5% GD);
 6. osoby z niepełnosprawnościami (5% GD).

UCZESTNIKIEM PROJEKTU MOŻE ZOSTAĆ OSOBA, KTÓRA ŁĄCZNIE SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 1. zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednym z powiatów: jaworskim, m. Jelenia Góra, karkonoskim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim;
 2. jest osobą w wieku 18 lat i więcej;
 3. jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 4. jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 5. pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 6. nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Otwórz się na zmiany” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO w okresie od 01 listopada 2021 do 30 września 2022 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od listopada 2021 do marca 2022 r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

– bezpłatne szkolenia zawodowe
– materiały szkoleniowe, catering
– egzaminy zawodowe
– 3-miesięczne staże zawodowe
– stypendium szkoleniowe oraz stażowe
– zwrot kosztów dojazdu

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

6 godz./os. poradnictwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne):

Zajęcia indywidualne: 2 godz./os.

Zajęcia grupowe: 6 godz./gr

Zajęcia indywidualne: 2 godz./os.

Zajęcia grupowe: 8 godz./gr.

Średnio 120 godz./gr.

3 miesiące/os

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:

ul. Teatralna 1, 58-500 Jelenia Góra

tel. 663 031 704 lub 609 519 267

W formie elektronicznej na adres: osnz@humaneo.pl

HARMONOGRAMY:

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE:

Skip to content