PIERWSZE SPOTKANIA W RAMACH WSPARCIA INDYWIDUALNEGO

Uczestnicy projektu pn. „Nowa droga włączenia” rozpoczęli spotkania indywidualne z psychologiem, których celem jest wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. 

 

To pierwszy etap działań projektowych, który wykorzystuje instrumenty aktywnej integracji. Co istotne także w kolejnych etapach uczestnicy mogą liczyć na poradnictwo i szkolenia zawodowe, a także pośrednictwo pracy, staże zawodowe, a osoby niepełnosprawne także na zatrudnienie wspomagane. 

Beneficjenci projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15 lat i więcej, niepracujące, zamieszkałe w powiatach: lipnowskim, radziejowskim i włocławskim.  

Projekt „Nowa droga włączenia” realizowany przez Humaneo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Odwiedź stronę główną projektu „Nowa droga włączenia”.