Podkarpacka Ak@demia ICT – skuteczne wsparcie w dostępie do edukacji

Stowarzyszenie HUMANEO zakończyło realizację projektu Podkarpacka Ak@demia ICT, którego celem było podniesienie kompetencji z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych wśród osób uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych. 

Grupę docelową tworzyło 300 osób (210 kobiet oraz 90 mężczyzn), wykazujących największy deficyt w obszarze kompetencji cyfrowych. Wsparciem zostały objęte przede wszystkim osoby o niskich kwalifikacjach w wieku od 25 roku życia oraz osoby w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujące powiaty: bieszczadzki, brzozowski, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski i leski. Co istotne, byli to uczestnicy z własnej inicjatywy zainteresowani zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji komunikacyjno-informacyjnych. 

W ramach podjętych działań przeprowadzone zostały szkolenia komputerowe na poziomie A (podstawowym) oraz B (średniozaawansowanym), których efektem było uzyskanie certyfikatu ECCC, potwierdzającego zdobyte kompetencje.

Skuteczne przeprowadzenie projektu pozwoliło na osiągnięcie wymaganego poziomu najważniejszych wskaźników, w tym m.in. liczby osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu. W tym przypadku stopień realizacji okazał się wyższy od zakładanego. 

Wszystkim uczestnikom projektu Podkarpacka Ak@demi ICT serdecznie gratulujemy, dziękujemy za efektywną współpracę i życzymy wielu sukcesów zawodowych.