Podsumowujemy projekt „Gotowi do zmiany”

Zakończony został projekt „Gotowi do zmiany” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. To kolejny już projekt w tym roku, który zrealizowało Stowarzyszenie HUMANEO. Projekt przeprowadzony został w okresie od 01.10.2017 do 31.01.2019 r.

 

Celem projektu „Gotowi do zmiany” było podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 72 osoby, w tym 46 kobiet i 26 mężczyzn, bierne zawodowo i bezrobotne, niebędące klientami Powiatowego Urzędu Pracy. Kryterium wieku pozwalało na zakwalifikowanie do projektu osób od 15 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zamieszkałych w gminach wiejskich Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiego Obszaru Interwencji tj. Dzierżoniów, Łagiewniki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki i Stoszowice.

Uczestnicy projektu „Gotowi do zmiany” spełnili wszystkie wymagania stawiane kandydatom na etapie rekrutacji.  Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć następujące wartości wskaźników:

– osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej – 100%

– osoby o osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej – 100%

    – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujące pracy po opuszczeniu programu – 114 %

    – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujące po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 129%

    –   osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej – 103%

    – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 286%

Udział w projekcie „Gotowi do zmiany” pomógł uczestnikom w podniesieniu kompetencji społeczno-zawodowych. Zadania projektu zostały wykonane poprzez realizację programu obejmującego usługi aktywnej integracji. W ramach usług prowadzony działania o charakterze społecznym takie jak poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne, o charakterze edukacyjnym, w tym szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje oraz o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i staże.