POŚREDNICTWO PRACY DLA GRUPY I PODCZAS SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH

Pośrednictwo pracy jako istotna cześć projekt pn. „Nowa droga do pracy” jest realizowana poprzez spotkania indywidualne. Uczestnicy z grupy I rozpoczynają swoje pierwsze zajęcia w tym zakresie w poniedziałek 30 listopada.Indywidualna forma zajęć obejmuje:

  • przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu, mającej na celu zebranie niezbędnych informacji w ramach wspólnego poszukiwania odpowiedniej pracy,
  • przeprowadzanie kolejnych rozmów z uczestnikiem projektu adekwatnie do jego potrzeb,
  • pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców i udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  • wspólne z uczestnikiem projektu przeglądanie ofert pracy(przedstawienie min.3 ofert/os.),
  • definiowanie celu, zakresu działań oraz terminów realizacji poszukiwań ofert pracy przez uczestnika,
  • informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy,
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami.

Należy podkreślić, że uczestnik projektu na każdym jego etapie ma zapewniony dostęp do usługi pośrednictwa pracy. Pośrednictwo pracy ma w tym przypadku charakter ciągłu i towarzyszy każdej formie aktywizacji.

Pośrednik pracy w swoich działaniach będzie kłaść nacisk na samodzielność osób w podejmowaniu działań w zakresie poszukiwania przez nią pracy. Pośrednictwo pracy nie tylko umożliwi uczestnikowi podjęcie zatrudnienia, ale również wyposaży go w umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania pracy. Pośrednictwo pracy będzie dostępne po opracowaniu Indywidualnego Planu Działania.

Sprawdź harmonogram zajęć dla grupy I: www.humaneo.pl