Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania:
9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych

Numer i nazwa Poddziałania:
9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji

Okres realizacji projektu:
01.06.2013 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo opolskie
Powiat brzeski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 1500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w wieku 18-64 lata, zamieszkałych powiat brzeski zgodnie z Kodeksem Cywilnym, które z własnej inicjatywy były zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej.

Cel główny projektu:
Wyposażenie w wiedzę w zakresie rynku usług edukacyjnych i pomoc w wyborze odpowiedniej oferty kształcenia wśród 1500 osób bezrobotnych w wielu 18 – 64 lata, na podstawie diagnozy potrzeb osób zamieszkałych powiat brzeski, poprzez objęcie Uczestników Projektu usługami doradztwa edukacyjnego.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Porada indywidualna
  Wsparcie w ramach porady indywidualnej stanowiło budowę zaufania kontaktu doradcy edukacyjnego z osobą, która potrzebowała przeprowadzenie diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych oraz udzielenia jej informacji edukacyjnych. Porada indywidualna zawierała:
  • pogłębioną analizę sytuacji osobistej z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji i kompetencji, kariery zawodowej, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień,
  • analizę informacji o usługach, z których klient już korzystał i ich efektach, w celu zaproponowania działań alternatywnych, bądź uzupełniających do aktywności dotychczasowej,
  • przekazanie zindywidualizowanej oferty przygotowanej przez doradcę edukacyjnego, zawierającej informację o możliwości szkolenia, podniesienia kwalifikacji, przekwalifikowania i sfinansowania usługi,
  • badanie satysfakcji klienta z uzyskanej usługi, w celu uzyskania informacji zwrotnej o jakości usługi, służące jako narzędzie kontroli.
 2. Doradztwo grupowe
  Na spotkaniach z przedstawicielami placówek edukacyjnych z Uczestnikami Projektu podczas konferencji prezentowane były usługi edukacyjne odnoszące się do kształcenia formalnego i pozaformalnego we wszystkich kompetencjach i zawodach zgłoszonych przez Uczestników Projektu na etapie porady indywidualnej.
 3. Pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów
  Pomoc obejmowała wsparcie indywidualne na miejscu, telefonicznie oraz on-line Uczestników Projektu w dostępnie do stworzonej bazy danych ofert edukacyjnych i pokierowanie Uczestników Projektu w samodzielnej obsłudze rejestru na stronie www.
 4. Monitoring i opieka na etapie uczestnictwa w kształceniu
  Monitoring postępów Uczestników Projektu w realizacji indywidualnej ścieżki działania i wsparcie w zakresie eliminowania barier w procesie kształcenia w zaproponowanej formie edukacyjnej. Monitoring przeprowadzany był przez doradców uczestniczących
  w zajęciach.

Osiągnięte wskaźniki:

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content