Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.01.2012 – 31.08.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo lubelskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do przedsiębiorców (co najmniej 50 przedsiębiorstw spełniających kryterium strategiczne nr 2) i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (100 osób) z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego).

Cel główny projektu:
Umożliwienie Uczestnikom Projektu zdobycia niezbędnych kwalifikacji i umiejętności mających na celu dostosowanie ich do kompetencji wymaganych przez pracodawców i utrzymanie miejsc pracy przez pracujących, w tym min. 10% kobiet.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Kurs CISCO
    Celem kursu był wzrost kwalifikacji zarządzania sieciami komputerowymi przy wykorzystaniu oprogramowania i sprzętu CISCO, potwierdzony międzynarodowym certyfikatem CISCO.
  2. Kurs języka angielskiego
    Celem kursu był wzrost praktycznej znajomości słownictwa technicznego j. angielskiego niezbędnego do zarządzania sieciami.

Osiągnięte wskaźniki:

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski w Lublinie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content