Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
04.05.2009 – 30.04.2010


Obszar realizacji projektu:

Województwo lubelskie

Grupa docelowa:
Projekt objął wsparciem zamieszkałe (zameldowane) lub pracujące na terenie województwa lubelskiego dorosłe osoby pracujące, które
z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu było wyposażenie 70 Uczestników Projektu z Lubelszczyzny w umiejętności, które pozwolą im dostosować własne kompetencje do wymogów jakie już są i coraz częściej będą im stawiane przez pracodawców.

Celami szczegółowymi projektu było podniesienie kwalifikacji Uczestników Projektu w zakresie sieci informatycznych wraz z możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu CISCO i praktycznej znajomości języka angielskiego w tym zakresie, podwyższenie u Uczestników Projektu poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do podejmowania nowych inicjatyw, zarówno w pracy jak i związanych z dalszą własną karierą zawodową.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Szkolenia CISCO z językiem angielskim
    Zajęcia CISCO miały charakter nauki praktycznej, warsztatowej wpływające na zdobycie doświadczenia i kompetencji z zakresu zarządzania siecią.
  2. Trening psychologiczno-motywacyjny
    Zajęcia objęły wsparcie psychologiczne wraz z autoprezentacją i komunikacją interpersonalną oraz warsztaty z psychologiem dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem.

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content