Numer i nazwa Priorytetu:
VII Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:
7.1 Aktywna integracja

Numer i nazwa Poddziałania:
7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Okres realizacji projektu:
01.04.2016 – 31.03.2017

Obszar realizacji projektu:
Województwo wielkopolskie

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi 60 osób należących do jednej z grup: osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej  z powodu bezrobocia (ew. innych przesłanek), osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy. Osoby te zamieszkują na terenie woj. wielkopolskiego, na obszarach o najniższym stopniu rozwoju i pogarszającej się perspektywie rozwojowej, na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (regionalne OSI).

Cel główny projektu:
Zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru województwa wielkopolskiego do 31.03.2017 r.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
 2. Warsztaty kompetencji społecznych
  W trakcie zajęć poruszana była tematyka związana z komunikacją interpersonalną, radzeniem sobie ze stresem, pracą w grupie.
 3. Szkolenia zawodowe:
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali (w trakcie szkolenia Uczestnicy Projektu nabyli wiedzę i umiejętności  związane z obsługą klienta, prezentacją produktu, technikami sprzedaży, obsługą kas fiskalnych, gospodarką magazynową i fakturowaniem).
  • Sprzedawca – magazynier (w trakcie szkolenia Uczestnicy Projektu nabyli wiedzę i umiejętności związane z Zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, organizacją i gospodarką magazynową, sporządzeniem dokumentów magazynowych oraz dokumentacji handlowej, zagadnieniami prawnymi związanymi z obrotem magazynowym, podstawami logistyki).
  • Handlowiec (w trakcie szkolenia Uczestnicy Projektu nabyli wiedzę i umiejętności związane z technikami sprzedaży i negocjacji, sprzedażą internetową, telesprzedażą, efektywną komunikacją z klientem, fakturowaniem, rozliczaniem faktur).

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Status projektu:
W trakcie realizacji.

Skip to content