Projekt „Aktywni na rynku pracy” zakończony!

Z końcem minionego roku Stowarzyszenie HUMANEO zakończyło realizację projektu pn. „Aktywni na rynku pracy”. Celem projektu była realizacja przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym kompleksowej ścieżki reintegracji, stworzonej indywidualnie dla każdego uczestnika projektu. 

Realizacja kompleksowej ścieżki wsparcia doprowadziła do usamodzielnienia się uczestników projektu,  a także do uniezależnienia od finałowej pomocy instytucjonalnej. Pozytywny wpływ na sytuację zawodową osób biorących udział w projekcie miało zwiększenie ich możliwości do zatrudnienia, dzięki nabyciu wymaganych przez pracodawców umiejętności miękkich, kwalifikacji, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego. 

W ramach projektu przeprowadzone zostały: 

  • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Programu Reintegracji;
  • Reintegracja Społeczna:  Warsztaty kompetencji społecznych;
  • Reintegracja Zawodowa: Grupowe poradnictwo zawodowe; 
  • Szkolenia zawodowe;
  • Staże zawodowe i pośrednictwo pracy;

Realizacja przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym kompleksowej ścieżki wsparcia zwiększyła ich motywację do zmiany sytuacji życiowej i zbliżyła ich do rynku pracy. Wzięcie udziału w projekcie pozwoliło uczestnikom poznać konieczne narzędzia i uzyskać niezbędne kompetencje, aby móc prawidłowo funkcjonować na otwartym rynku pracy. 

Uczestnicy projektu uzyskali informacje dotyczące ich predyspozycji i umiejętności zawodowych oraz zasad funkcjonowania na rynku pracy. Ważnym z poruszanych tematów było także omówienie sposobów efektywnego poszukiwania pracy. 

Projekt „Aktywni na rynku pracy” zakładał zwiększanie szans powrotu na rynek pracy 157 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarze województwa pomorskiego. W wyniku projektu uzyskana została efektywność społeczno–zatrudnieniowa na poziomie 74,52% oraz efektywność zatrudnieniowa na poziomie 29,29%.