Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu:
07.10.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo lubuskie
Powiaty: strzelecko-drezdenecki, nowosolski, żagański, krośnieński i międzyrzecki

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był  do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne), bez wykształcenia wyższego, z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z obszaru woj. lubuskiego, posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze realizacji projektu.

Cel główny projektu:
Podwyższenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia o 80% wśród min. 90% z 24 Uczestników Projektu stanowiących grupę docelową.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne Plany Działań (IPD)
  Projekt zakładał kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych polegające na zastosowaniu łącznie trzech form wsparcia: IPD w połączeniu ze stażem oraz szkoleniem prowadzącym do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Wsparcie miało charakter kompleksowy poprzez obligatoryjne zastosowanie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu co najmniej IPD w połączeniu ze stażem.
 2. Szkolenie zawodowe
  Szkolenia prowadziły do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych zakończone egzaminem zewnętrznym:
  • Szkolenie pn.: „Operator wprowadzania danych”,
  • Szkolenie pn.: „Grafik komputerowy DTP”,
  • Szkolenie pn.: „Projektant stron WWW (webmaster)”,
  • Wsparcie pn.: „Skutecznie do celu” – szkolenia mające na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczestników projektu
   w obszarach luk kompetencyjnych ujawnionych w trakcie realizacji staży.
 3. Staż zawodowy
  Wsparcie polegało na odbyciu stażu przez wszystkich Uczestników Projektu oraz na zatrudnieniu osób biorących udział w projekcie w strategicznych branżach przemysłowych wpisujących się w dokumentację strategiczną województwa.
 4. Pośrednictwo pracy
  Wsparcie obejmowało:
  • Organizację indywidualnych spotkań w ramach pośrednictwa pracy, na których pośrednik pracy przedstawiał aktualne oferty pracy pozyskane od pracodawców, adekwatne do ich kwalifikacji i umiejętności.
  • Wyszukiwanie przez pośrednika pracy pracodawców posiadających wolne miejsca pracy.
  • Organizację Targów Pracy, na które zostali zaproszeni Uczestnicy Projektu oraz przedstawiciele pracodawców.
   W ramach Targów Pracy pracodawcy prezentowali swoje oferty oraz aktualne wolne miejsca pracy, natomiast potencjalni pracownicy – swoje kwalifikacje i możliwości.

Osiągnięte wskaźniki:

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content