Innowacyjne zarządzanie realizacją projektów szkoleniowych dla optymalizacji kosztów operacyjnych oraz zwiększenia efektywności prowadzonych działań

Data aktualizacji strony: 30 sierpnia 2023 roku.

Realizator projektu Beneficjent – Stowarzyszenie HUMANEO, ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 30.06.2023

Obszar realizacji projektu: powiat Nowy Sącz

Dofinansowanie projektu z UE: 232 487,75 zł

Stowarzyszenie Humaneo realizuje projekt sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 pn.:
„Innowacyjne zarządzanie realizacją projektów szkoleniowych dla optymalizacji kosztów operacyjnych oraz zwiększenia efektywności prowadzonych działań”

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej, w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania w warunkach epidemii, w tym pandemii COVID19, oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów, poprzez wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w zakresie zarządzania firmą.

W tym celu zaplanowano zakup:

 • oprogramowania (ENOVA365) oraz usługi programistycznej niezbędnej do osiągnięcia wymaganej funkcjonalności systemu
 • 20 komputerów
 • usługi szkoleniowej

Innowacja pozwoli na zwiększenie efektywności działalności, m.in. poprzez stały dostęp do danych dla pracowników, w tym osób pracujących zdalnie, bezkontaktową obsługę kontrahentów, poprawę zarządzania firmą, ograniczenie kosztów, umocnienie relacji z partnerami oraz stabilizację pozycji firmy na rynku.

OPIS DZIAŁAŃ W ZAKRESIE RÓWNOŚCI SZANS, W TYM DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

 • zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
 • umożliwienie pogodzenie życia zawodowego z prywatnym (o ile zaistnieje taka konieczność zostaną zagwarantowane elastyczne formy pracy np. ruchomy/indywidualny rozkład czasu pracy w zależności od potrzeb);
 • umożliwienie wszystkim osobom pełnego uczestnictwa – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, orientację seksualną, poglądy polityczne itp.;
 • używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć;
 • zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami;
 • zbieranie informacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie (w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, sprzętu, miejsc realizacji szkolenia do szczególnych potrzeb uczestników, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby;
 • dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych (np. większa czcionka na osób słabowidzących);
 • dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu (uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne);
 • materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP – niestereotypujące język wrażliwy na płeć;
 • materiały informacyjno-promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania, dostosowane do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych (np. większa czcionka na osób słabowidzących).

HARMONOGRAM

Rodzaj wsparcia Data realizacji wsparcia Liczba godzin Dokładny adres realizacji wsparcia
Szkolenie 17.06.2023 6h ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Szkolenie 17.06.2023 6h ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Szkolenie 18.06.2023 6h ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Szkolenie 18.06.2023 6h ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Szkolenie 24.06.2023 6h ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Szkolenie 24.06.2023 6h ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Szkolenie 25.06.2023 6h ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Szkolenie 25.06.2023 6h ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz