PROJEKT „DROGA KU ZATRUDNIENIU”: ZOBACZ JAK MOŻEMY CI POMÓC

Jesteś mieszkańcem Elbląga lub któregoś z tych powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego województwa warmińsko-mazurskiego? WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

 

Projekt „Droga ku zatrudnieniu” adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach. Sprawdź pozostałe warunki uczestnictwa w projekcie!

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie udzielane w ramach projektu, to:

 • Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
  • 6h/ na osobę (3 spotkania po 2 h/na osobę)
  • diagnoza WOPZ
  • identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
  • pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn pozostania bez zatrudnienia
  • opracowanie IPD
 • Poradnictwo zawodowe
  • 30 h/grupa (6 spotkań po 5 h/ na grupę)
  • informacje na temat instytucji, które mogą pomóc UP w podjęciu zatrudnienia
  • informację o rynku pracy
  • określenie mocnych i słabych stron
  • autoprezentacja- warsztaty
  • rozwiązywanie konfliktów, asertywność
  • przygotowania dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV- warsztaty

 • Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji
  • 120h/grupa, minimum 25h/w tygodniu szkoleniowym, 6h/dziennie,
  • szkolenia są zgodne ze zdiagnozowaną potrzebą i potencjałem UP oraz zdiagnozowaną potrzebą właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
  • efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji,

 • Staże zawodowe
  • Warunkiem przystąpienia do stażu jest uzyskanie zaświadczenia ukończenia szkolenia zawodowego i posiadanie odpowiednich kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
  • Celem odbycia stażu jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego.
  • W ramach realizacji zadania UP otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu,  zostanie skierowany na badania lekarskie, zostanie objęty ubezpieczeniem NNW.
  • Staże zawodowe 4- miesięczne.

 • Staże zawodowe
  • Warunkiem przystąpienia do stażu jest uzyskanie zaświadczenia ukończenia szkolenia zawodowego i posiadanie odpowiednich kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
  • Celem odbycia stażu jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego.
  • W ramach realizacji zadania UP otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu,  zostanie skierowany na badania lekarskie, zostanie objęty ubezpieczeniem NNW.
  • Staże zawodowe 4- miesięczne.
 • Pośrednictwo pracy
  • 2h/ na osobę (2 spotkania po 1 h/osoba)
  • pozyskanie ofert pracy
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami
  • przedstawienie UP ofert pracy dostosowanych do możliwości i kwalifikacji UP

Projekt „Droga ku zatrudnieniu” realizowany jest przez Humaneo w okresie do 01.07.2020r. do 31.12.2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.07.2020 r. do 28.02.2021 r.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy także:

 • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
 • 4-miesięczne staże zawodowe
 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie? Zgłoś się osobiście w biurze projektu ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo:
tel. 605 202 933
e-mail: drogakuzatrudnieniu@humaneo.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 937 606,40 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 840 726,08 zł