Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Edukacja

Numer i nazwa Działania:
8.2 Uczenie się przez całe życie

Numer i nazwa Poddziałania:

Okres realizacji projektu:
01.02.2016 – 31.03.2017

Obszar realizacji projektu:
Województwo wielkopolskie

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi 300 osób w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach,  w tym 150 kobiet i 150 mężczyzn zamieszkałych w województwie wielkopolskim, nie posiadających umiejętności komputerowych, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem podstawowych umiejętności zw. z TIK i potwierdzeniem ich certyfikatami ECCC w obszaru DigComp, którzy nie uczestniczyli we wsparciu LLL w ramach PO KL.

Cel główny projektu:
Celem projektu jest uzyskanie podstawowego poziomu umiejętności komputerowych (A) określonego ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści oraz bezpieczeństwa, certyfikowanego ECCC z obszaru Didital Competences, przez min. 80%  spośród 300 Uczestników Projektu.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia komputerowe
  Tematyka zajęć obejmuje następujące obszary:
  • Informacja (przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji; ocena informacji; przechowywanie i wyszukiwanie informacji).
  • Komunikacja (komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; dzielenie się informacjami i zasobami; aktywność obywatelska online; współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; netykieta; zarządzanie tożsamością cyfrową).
  • Tworzenie treści (tworzenie treści; integracja i przetwarzanie treści; przestrzeganie prawa autorskiego i licencji; programowanie).
  • Bezpieczeństwo (narzędzia służące ochronie; ochrona danych osobowych; ochrona środowiska; ochrona zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z TIK).

Osiągnięte wskaźniki:

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Status projektu:
W trakcie realizacji

Skip to content