PROJEKT „KIERUNEK → PRACA” O MIESIĄC DŁUŻEJ!

Ważna informacja dla uczestników projektu „Kierunek → PRACA”. Termin zakończenia realizacji projektu został wydłużony o miesiąc i zakończy się 30 kwietnia 2020 roku. Najważniejszym celem podejmowanych działań jest aktywizacja zawodowa poprzez podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. 

 

Jednocześnie 4 grudnia rozpoczęły się spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi dla ostatnich dwóch grup uczestników. Tego typu forma wsparcia pozwoli na skuteczną identyfikację potrzeb i oczekiwań uczestników, pokaże możliwości doskonalenia zawodowego, a także – co istotne – określi przyczyny dotychczasowego braku zatrudnienia. 

Projekt „Kierunek → PRACA” jest realizowany dla osób bez pracy, w tym bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej. Uczestnicy należą przynajmniej do jednej z poniższych grup: 

  • osoby powyżej 50 roku życia, 
  • osoby długotrwale bezrobotne, 
  • osoby z niepełnosprawnościami, 
  • osoby o niskich kwalifikacjach, 
  • kobiety,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nienależący do powyższych grup, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna). 

Projekt „Kierunek → PRACA” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz PRETENDER Adrian Wronka (Partner) w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2020r.

Odwiedź stronę główną projektu „Kierunek → PRACA”.