Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
03.03.2008 – 31.01.2009

Obszar realizacji projektu:
Województwo podkarpackie, powiat rzeszowski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do pracujących osób powyżej 45 roku życia, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, które posiadają co najwyżej średnie wykształcenie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych).

Cel główny projektu:
Uzyskanie nowych kwalifikacji w zakresie wykorzystania komputera oraz Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym przez Uczestników Projektu.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Warsztaty motywacji i automotywacji
  Zajęcia grupowe łączące elementy integracji, motywacji i automotywacji inicjowały cykl szkoleń specjalistycznych. Celem warsztatów było wzajemne poznanie uczestników, wzmocnienie wewnętrznej motywacji do udziału w projekcie i zapoznanie się
  z korzyściami z niego wynikającymi.
 2. Szkolenie specjalistyczne ECDL Core
  Szkolenia prowadziły do podniesienia kwalifikacji w zakresie wykorzystania komputera oraz Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym oraz przygotowywały do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).
 3. Szkolenie pn.: „Podstawy języka angielskiego w informatyce”
  Kurs stanowił praktyczne uzupełnienie wiedzy nabytej podczas szkolenia specjalistycznego. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze zwrotami i formułami anglojęzycznych, a w efekcie uzyskanie większej swobody w obsłudze komputera i urządzeń peryferyjnych, a także w użytkowaniu narzędzi internetowych.
 4. Warsztaty tematyczne „Radzenie sobie w sytuacjach stresowych”
  Warsztaty grupowe poruszające zagadnienie stresu w życiu zawodowym u osób po 45 roku życia.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content