Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.2 Transfer wiedzy

Numer i nazwa Poddziałania:
8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.08.2012 – 31.07.2013

Obszar realizacji projektu:
Województwo łódzkie

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowiło 80 Uczestników Projektu, w tym 10 doktorantów, 30 bezrobotnych absolwentów uczelni (w okresie 12 m-cy od daty ukończenia studiów) oraz 40 studentów (w rozumieniu ustawy z dn. 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym) uczelni prowadzących studia wyższe na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczących się/zamieszkałych na w/w obszarze.

Cel główny projektu:
Przygotowanie 80 Uczestników Projektu, czyli studentów, absolwentów uczelni i doktorantów zamieszkałych/studiujących na terenie województwa zachodniopomorskiego do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spinn off/spin out.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Doradztwo zawodowe
    Zajęcia miały na celu przeprowadzenie diagnozy potrzeb Uczestników Projektu, pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, diagnozę problemów zawodowych, wyznaczenie celów zawodowych, kreowanie postaw przedsiębiorczych. W trakcie zajęć omówione zostały rodzaje i specyfika relacji w biznesie (komunikacja, nawiązywanie kontaktów biznesowych, postawy negocjacji, radzenie sobie ze stresem, trening motywacji).
  2. Szkolenie „ Mój Biznes Plan”
    Zakres szkolenia obejmował: zasady pisania i rodzaje biznes planu, zawartość merytoryczna, cele długofalowe, misja i wizja firmy, założenia planu strategicznego, analiza rynku, analiza SWOT, plan marketingowy, operacyjny, finansowy, samodzielne pisanie biznes planów przez uczestników projektu i ich analiza.
  3. Szkolenie „Zakładam własną firmę”
    Podczas szkoleń omawiano formalno-prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej, procedurę podejmowania działalności gospodarczej, specyfikę zarządzania małą formą, typowe ścieżki rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialność finansowa, rachunkowość i źródła finansowania, pozyskiwanie zewnętrznych kapitałów.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content