Warsztaty dla mieszkańców i przedsiębiorców obszaru LGD „Śliwkowy Szlak” na temat kreowania, promocji i sprzedaży produktów lokalnych

 

Numer i nazwa Programu:
CCI: No 2007/Pl06RPO001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Numer i nazwa Działania:
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)

Okres realizacji projektu:
12.06.2014 – 30.11.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwo małopolskie
Powiat: limanowski, brzeski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do mieszkańców i lokalnych producentów zamieszkujących gminę Czchów i Laskowa. Łączna ilość osób biorących udział w warsztatach to 20 osób z gminy Laskowa oraz 20 osób z gminy Czchów.

Cel główny projektu:
Celem wydarzenia była poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez organizację warsztatów edukacyjnych oraz wsparcie poprzez udostępnienie wskazówek dotyczących promocji i sprzedaży produktów lokalnych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Warsztaty pt. „Identyfikacja produktów lokalnych, stosowane w regionie metody promocji, występujące lokalne problemy i ograniczenia”
    Na zajęciach Uczestnicy poznali metody kreowania produktów lokalnych poprzez promocje i sprzedaż, poruszone zostały bariery, jakie muszą pokonać lokalni wytwórcy w celu kreowania produktów lokalnych. Przedstawione zostały przykłady wykorzystania produktów lokalnych, tworzenie ofert, założenia e-marketingu  rozwoju/sprzedaży. W dalszym etapie odbyła się dyskusja Uczestników na temat potencjalnych możliwości włączenia produktów lokalnych do oferty turystycznej lub sprzedaży detalicznej. Całość warsztatów przy współpracy z partnerami gospodarczymi została uwieńczona prezentacją oraz degustacja przykładowych produktów lokalnych.

Osiągnięte wskaźniki:

Instytucja Pośrednicząca:
Samorząd Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content