Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu:
01.02.2015 – 30.11.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo opolskie

Grupa docelowa:
Projekt adresowany był do 124 Uczestników/czek – osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne) posiadających miejsce zamieszkania na obszarze woj. opolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Cel główny projektu:
Podniesienie zdolności do zatrudnienia min. 90% ze 124 Beneficjentów Projektu stanowiących grupę docelową.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne Plany Działań (IPD)
  Doradztwo zawodowe przeprowadzone w ramach projektu miało na celu nabycie wiedzy w obszarze kierunków własnej aktywności zawodowej wśród 124 Uczestników Projektu.
 2. Wsparcie psychologiczno-doradcze
  Zajęcia miały na celu podniesienie samooceny i motywacji poprzez indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem.
 3. Szkolenie zawodowe
  Szkolenia prowadziły do nabycia nowych, podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych zakończone egzaminem zewnętrznym w standardzie VCC:
  • Szkolenie pn.: „Operator/ka wtryskarek”,
  • Szkolenie pn.: „Pracownik/ca pralni”,
  • Szkolenie pn.: „Pracownik/ca ochrony fizycznej”,
  • Szkolenie pn.: „Sprzedawca”,
  • Szkolenie pn.: „Pracownik biurowy”,
  • Wsparcie pn.: „Skutecznie do celu” – szkolenia mające na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności Uczestników Projektu w obszarach luk kompetencyjnych ujawnionych w trakcie realizacji staży.
 4. Staż zawodowy
  Organizacja stażu była skierowana do 100 % Uczestników Projektu. Tematyka zajęć zawodowych odpowiadała zagadnieniom przyswojonym na podstawie odbytych szkoleń.
 5. Wsparcie adaptacyjne
  Mentoring oraz  doradztwo personalne odbyło się w okresie stażu w formie doradztwa (mentoring-u), miało na celu doprowadzenie do uzyskania zamierzonych w projekcie trwałych efektów zatrudnieniowych.
 6. Pośrednictwo pracy
  Pośrednictwo pracy miało na celu podniesienie możliwości podjęcia zatrudnienia Uczestników Projektu poprzez organizację indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy. Każdemu Uczestnikowi przedstawione zostały aktualne oferty pracy oraz zorganizowane zostały rozmowy kwalifikacyjne.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content