Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu:
01.09.2013– 31.12.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat: iławski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych od 18 do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie (osoby z wyższym wykształceniem, długotrwale bezrobotni oraz os. zamieszkujące tereny wiejskie).

Cel główny projektu:
Podniesienie kompetencji zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia u osób do 30 roku życia zamieszkałych powiat iławski poprzez realizację wsparcia w obszarze poradnictwa zawodowego, IPD, szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym w standardzie VCC,  stażu oraz pośrednictwa pracy.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne Plany Działań (IPD)
  Projekt zakładał kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej UP polegające na zastosowaniu łącznie trzech form wsparcia: IPD w połączeniu ze stażem oraz szkoleniem prowadzącym do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Wsparcie miało charakter kompleksowy poprzez obligatoryjne zastosowanie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu  IPD w połączeniu ze stażem.
 2. Poradnictwo zawodowe
  Zbadanie problemów zawodowych UP, dokonanie aktywnej oceny , i rozwinięcie umiejętności podejmowani decyzji dotyczących  planowania własnej kariery.
 3. Szkolenie zawodowe
  Szkolenia prowadziły do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Zakończone były egzaminem zewnętrznym. Zrealizowane kursy:
  • Szkolenie pn.: „Opiekun osób starszych – usługi opiekuńcze”,
  • Szkolenie pn.: „Organizator ruchu turystycznego- turystyka”,
  • Szkolenie pn.: „Monter suchej zabudowy-budownictwo”,
  • Szkolenie pn.: „Barman- usługi gastronomiczne”.
 4. Staż zawodowy
  Wsparcie polegało na odbyciu stażu przez wszystkich Uczestników Projektu oraz na zatrudnieniu osób biorących udział w projekcie w strategicznych branżach przemysłowych wpisujących się w dokumentację strategiczną województwa.
 5. Pośrednictwo pracy
  Wsparcie obejmowało:
  • organizację indywidualnych spotkań w ramach pośrednictwa pracy, na których pośrednik pracy przedstawiał aktualne oferty pracy pozyskane od pracodawców, adekwatne do ich kwalifikacji i umiejętności;
  • wyszukiwanie przez pośrednika pracy pracodawców posiadających wolne miejsca pracy.
 6. Coaching dla uczestników projektu
  Zadanie miało na celu pomoc w integracji zawodowej i społecznej w kontekście ponownego „wejścia” na rynek pracy. W wyniku realizacji procesu coachingu, Uczestnik zdobył umiejętności podejmowania świadomych ukierunkowanych na rozwój kariery, działań , które pomogły w znalezieniu zatrudnienia.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content