PROJEKT PRZEDŁUŻONY

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu „Stała ścieżka aktywności” został wydłużony do dnia 31 marca 2020 r.
 
Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:
zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
ma ukończone 15 lat;
jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;
jednocześnie nie korzysta z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.
 
Szczegóły na temat projektu oraz informacje o postępach w jego realizacji można przeczytać na stronie „Stała ścieżka aktywności”.