PROJEKT PRZEDŁUŻONY, REKRUTACJA TRWA!

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 31.10.2021 r.


Zatem rekrutacja do projektu nadal trwa!
W ramach projektu każdy uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:
– identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD;
– grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego;
– indywidualne pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania się o dodatek relokacyjny;
– szkolenia zawodowe;
– staż zawodowy.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:
– jest osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, lidzbarskiego, m. Elbląg;
– jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w PUP);
– jest osobą w wieku 30 lat i więcej;
– jest osobą przynależącą do minimum jednej z poniższych kategorii:
— osoba o niskich kwalifikacjach;
— osoba w wieku 50 lat i więcej;
— bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49 lat, który nie należy do kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. nie jest osobą z niepełnosprawnością, nie jest osobą długotrwale bezrobotną, nie jest osobą o niskich kwalifikacjach).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!