Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Ddziałania:
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu:
01.07.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo łódzkie
Powiat: wieruszowski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 477 uczniów z sześciu szkół Gminy Wieruszów: Szkoły Podstawowej w Pieczyskach, Szkoły Podstawowej w Teklinowie, Szkoły Podstawowej w Wyszanowie, Szkoły Podstawowej w Wieruszowie oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespołu Szkół w Wieruszowie. Grupę docelową stanowili uczniowie wykazujący wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych – szczególnie uzdolnionych oraz uczniowie z trudnościami w nauce lub wykazujący niepowodzenia edukacyjne.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez realizację programów rozwojowych sześciu szkół Gminy Wieruszów.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Wsparcie programowe
  W ramach tego zadania w szkołach wdrożony został sprzęt z zakresu ICT oraz edukacyjne narzędzia cyfrowe (Cyfrowe Repozytorium Edukacji Mobilnej CREML – wykorzystujące zasoby sieci przenoszące komunikację Uczeń-Nauczyciel-Uczeń do cyberprzestrzeni). Zadanie to miało na celu podniesienie efektywności kształcenia w szkołach partnerskich poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania placówkami cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.
 2. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Pieczyskach
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z informatyki
  • Zajęcia z angielskiego
  • Zajęcia z przyrody
  • Program orientacji edukacyjnej
 3. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Teklinowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z informatyki
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z przyrody
  • Zajęcia z matematyki
  • Program orientacji edukacyjnej
 4. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Wyszanowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z informatyki
  • Program orientacji edukacyjnej
 5. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z informatyki
  • Program orientacji edukacyjnej
 6. Program rozwojowy ZS nr 2 w Wieruszowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z informatyki
  • Program orientacji edukacyjnej

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content