REINTEGRACJA W RAMACH PROJEKTU „NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA”

Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” realizują opracowania ścieżki reintegracji. Spotkania w tym zakresie rozpoczynają się już 20. lutego. Dowiedz się więcej.

 

Celem zajęć jest wspieranie Uczestników w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych w społeczeństwie i na rynku pracy. Opracowanie ścieżki reintegracji dotyka tematu kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz wzmocnieniem Uczestnika projektu w doświadczanych przez niego zmianach podczas jego udziału w projekcie.

Opracowanie ścieżki reintegracji służy także zachęcaniu Uczestników projektu do aktywizacji społecznej, przełamywania barier i analizowania przyczyn wcześniejszych niepowodzeń.

Od Uczestników projektu wymagana jest 100% frekwencja na zajęciach. Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu i materiały biurowe.


Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Nie wykluczaj się z lepszego jutra”.


Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 969 348,75 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 823 946,43 zł