Rekrutacja do projektu „Kierunek->PRACA” została rozpoczęta!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:

  • osoby w wieku 30 lat i więcej, bez pracy, w tym osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
  • osoby zamieszkujące zg. z KC na obszarze woj. małopolskiego powiaty: nowotarski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, tarnowski i m.Tarnów,
  • osoby należące do min. jednej z grup: 50+, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach, kobiety,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do żadnej z ww. grup,
  • formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej projektu. Można je również odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy.

O zakończeniu rekrutacji powiadomimy w osobnym ogłoszeniu.

ZAPRASZAMY!