Rekrutacja do projektu „Ku integracji!” nadal trwa

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa!

W ramach projektu uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji;
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne;
 • trening umiejętności społecznych;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia zawodowe;
 • staż zawodowy.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w jednym z powiatów: elbląskim, ostródzkim, iławskim, w gminie, w której procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
 • jest osobą w wieku powyżej 18 roku życia;
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!