Rekrutacja do projektu „Razem przeciw wykluczeniu nadal trwa”

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa!

W ramach projektu każdy uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:

·         opracowanie ścieżki reintegracji – indywidualny plan działania;

·         indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne;

·         indywidualne i grupowe poradnictwo prawne i rodzinne;

·         grupowe warsztaty kształtujące umiejętności społeczne;

·         szkolenia zawodowe;

·         pośrednictwo pracy;

·         staż zawodowy;

·         zatrudnienie wspomagane – trening pracy.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

·         jest osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego;

·         jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);

·         jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

·         nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (nie dotyczy osób odbywających karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego).

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!