Rekrutacja nadal trwa!

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 28.02.2022 r. Zatem rekrutacja do projektu nadal trwa!

W ramach projektu każdy uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:

– identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD;

– grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego;

– indywidualne pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania się o dodatek relokacyjny;

– szkolenia zawodowe;

– staż zawodowy.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

– jest osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, lidzbarskiego, m. Elbląg;

– jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w PUP);

– jest osobą w wieku 30 lat i więcej;

– jest osobą przynależącą do minimum jednej z poniższych kategorii:

– osoba o niskich kwalifikacjach;

– osoba w wieku 50 lat i więcej;

– bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49 lat, który nie należy do kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. nie jest osobą z niepełnosprawnością, nie jest osobą długotrwale bezrobotną, nie jest osobą o niskich kwalifikacjach).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!