Rozpoczynamy realizację szkoleń!

Rozpoczynamy realizację kursu pn. Tworzenie aplikacji internetowych Introduction to Programming Using HTML and CSS dla pierwszej grupy uczestników. Udział w szkoleniu biorą osoby, które jako piersi zgłosili się do projektu i pomyślnie przeszli etap rekrutacji! Brawo! Wszystkim osobom biorącym udział w szkoleniu życzymy zdobycia nowych kwalifikacji! Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „AKCJA KWALIFIKACJA”.

Realizowany kurs jest dostosowany do preferencji Uczestników projektu. Osoby te z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach.  Kurs będzie kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji.

Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:

  1. uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
  2. ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;