RUSZA NOWY PROJEKT! „NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU”!

Stowarzyszenie HUMANEO rozpoczyna realizację kolejnego projektu. Tym razem do skorzystania z bezpłatnych form wsparcia aktywizacji zawodowej zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotne oraz długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, zamieszkujące obszary wiejskie, w wieku powyżej 50 r.ż. oraz niepełnosprawne zamieszkałe w gminach powiatu: bartoszyckiego, braniewskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego (poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku).

 

Projekt „Nowa ścieżka rozwoju” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO od 01 stycznia 2020 do 30 czerwca 2021 r.

Zakres pomocy czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu to:

  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 3h/os.
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe – 6h/os.
  • Kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające podniesienie kwalifikacji/nabycie kompetencji
  • Pośrednictwo pracy – 8h/os.
  • Staż – 3m-ce/os. (dla 45 UP)
  • Zatrudnienie wspomagane – trening pracy dla osób niepełnosprawnych (24h/os)

Wśród korzyści dla Uczestników projektu „Nowa ścieżka rozwoju” wymienić należy bezpłatne szkolenia zawodowe, poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe, 3 miesięczne staże, ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego, stypendium szkoleniowe i stażowe, a także zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Do projektu można zgłaszać się osobiście w biurze projektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu, a także telefonicznie pod numerem +48 605 202 933.

Zapraszamy!

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich
Całkowita wartość projektu: 989 657, 87 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 937 324, 97 zł